Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Projekty

WFOSIGW i NFOŚiGW

 

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ

Gmina Wilczyce zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Wilczyce” realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego. W ramach realizacji tego zadania zakupione zostały pomoce dydaktyczne do pracowni, wyposażenie pracowni, tj. laptop, projektor, szafa na pomoce dydaktyczne oraz sfinansowano szkolenie dla dwóch nauczycieli.  

Koszt całkowity zadania wynosi 25 000 zł, z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 20 000 zł.

 

 

 

Informujemy, że Gmina Wilczyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczyce”. Gmina Wilczyce usunęła zalegający azbest na 18 posesjach z terenu gminy. Ilość zebranego azbestu wyniosła 80,00 Mg. Koszt zadania wyniósł 30.067,20 zł

1. Środki WFOŚiGW w Kielcach – 13.000,00 zł

2. Środki NFOŚiGW w Warszawie – 13.000,00 zł

 

 

Monitor interaktywny do pracowni szkolnej

Gmina Wilczyce zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie/wyposażenie pracowni/klasy w szkole Podstawowej w Wilczycach w ramach Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu Czyste Świętokrzyskie”. W ramach realizacji tego zadania zakupiony został monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65” do pracowni szkolnej w celu polepszenia warunków nauczania w szkole.

Koszt całkowity zadania wynosi 6 600 zł, z czego dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwotę 4 000 zł.

 

Gmina Wilczyce pozyskała środki z WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Wilczyce informuje, że Gmina Wilczyce w 2022 otrzymała dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w kwocie 67 830,00  zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) stanowiącej 100 % kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczyce”

Na kwotę dotacji składają się:

środki WFOŚiGW w Kielcach      -33 915,00 zł tj. - 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,
środki NFOŚiGW w Warszawie -33 915,00 zł tj. - 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

wfosigw