Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: PROW

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W ramach tej inwestycji wykonano u 99 mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków,
w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu dla operacji pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce” objętej PROW 2014 -2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz środkom z budżetu Gminy, mieszkaniec pokrywał jedynie 15% wartości inwestycji.

Biorąc pod uwagę korzyści płynące z w/w zadania, zarówno te z zakresu ochrony środowiska, jak i finansowe, Gmina Wilczyce w przyszłości będzie starała się o kolejne dofinansowania na tego typu operacje.