Logo Gminy Wilczyce
Powróć do: Zamówienia publiczne

Informacja o ogłoszenieu zamówienia pn. „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-jezdny wraz z wykonaniem oświetlenia na działce nr ewidencyjny 176 w miejscowości Wilczyce”

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9e8e316e-11e0-11ef-a7f7-6221b72ad4fc