Piątek, 29 września 2023
Imieniny: Michalina, Michał, Rafał
słonecznie
28°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ocena 0/5

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, będący mieszkańcem Gminy Wilczyce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być pełnoletni uczniowie, rodzice uczniów niepełnoletnich, dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z miesiąca sierpnia 2023 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony:

·     w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2023 r.;

·      w przypadku pobierania emerytury lub renty - kserokopię odcinka emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2023 r. lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia;

·      w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu sierpniu 2023 r. (z prawem lub bez prawa do zasiłku),   a w przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodów;

·      w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że dochód  z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł) , dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

·      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie  o wysokości  składki zdrowotnej;    
- opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

·      w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego –  kserokopię decyzji.

·      w przypadku otrzymywania alimentów - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty

·      w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość;

·      w przypadku osiągania dochodów z prac dorywczych - pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

·      w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.wilczyce.pl .

Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w formie:

·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału z zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:
- zakupu podręczników szkolnych, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputerów, drukarek, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, biurka i krzesła do biurka,

- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

- opłaty za internet;

·         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych przez Urząd Gminy,
·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych   z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, w tym w szczególności:
- pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna),
- pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;
·         świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest celowe.
 

Wypłata stypendium szkolnego następuje po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

ZASIŁEK SZKOLNY 

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Wilczyce pokój nr 6.

 

 

powrót do kategorii
Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.