Logo Gmina Wilczyce

News

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2021r. oraz o zmianie wzoru deklaracji

04.07.2021

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od  1 lipca 2021r. oraz o zmianie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) Wójt Gminy Wilczyce zawiadamia,
że Rada Gminy w Wilczycach w dniu 16  czerwca 2021 roku  podjęła uchwałę 
Nr XXX/223/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce obowiązują od 1 lipca 2021 roku i wynoszą:
- 19,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
- 39,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość  -   podwyższona stawka w przypadku niedopełnienia  obowiązku selektywnego zbierania odpadów  komunalnych
 
Ustala się zwolnienie w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami, dla właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 0,50 zł miesięcznie od  każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
Aby skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z oświadczeniem o posiadanym kompostowniku przydomowym i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Na podstawie art. 6m ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888) Wójt Gminy Wilczyce zawiadamia,
że Rada Gminy w Wilczycach w dniu 16  czerwca 2021 roku  podjęła uchwałę 
Nr XXX/222/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Stosownie do art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 
Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 
Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2021 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej
z podwyższenia stawki.
 
Nowa stawka nie zmienia  terminu i sposobu  płatności:
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania, z dołu, w terminie do 5 – ego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek Urzędu Gminy Wilczyce na Nr 65 9429 0004 2001 0090 0296 0001.
 
Pouczenie:
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020r. poz.1427 ze zm.)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.