Logo Gmina Wilczyce

News

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

08.02.2021

Wilczyce, dn. 08.02.2021 r.

Ogłoszenie

                       Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza

konkurs otwarty ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadania:

    Realizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Gminy Wilczyce poprzez:

  1) organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponadgminnym;

2)organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad:

  a) turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Wilczyce

  b) turnieju piłki nożnej halowej,

  c) terenowego biegu partyzanckiego,

3) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych;

4) utrzymanie w należytym porządku bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

      Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 60 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty,    o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Gminy Wilczyce.

2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V .

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

6. Z dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty, które:

    - są niezbędne do realizacji zadania,

    - są uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania,

    - zostały poniesione w okresie realizacji zadania i są spójne z harmonogramem,

    - są udokumentowane dowodami księgowymi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacją są objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2021 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

V. Termin składania ofert.

  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce pok. nr 1 lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 3 marca 2021 r.. Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce:

    1) kryteria formalne: wypełnienie wszystkich punktów formularza, złożenie w terminie,  złożenie we właściwy sposób, na właściwym formularzu, przez podmiot uprawniony, z wymaganymi załącznikami, zgodność zadania z działalnością statutową oferenta,  podpisana przez upoważnione osoby;

    2) kryteria merytoryczne: możliwość realizacji zadania publicznego (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac), kalkulacja kosztów realizacji zadania (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność, kompletność, zasadność wydatkowania środków), jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy i osobowy, realizacja zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).

  2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Wilczyce rekomendacje co do wyboru   oferty,  w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w formie protokołu.

  3. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy  Wilczyce, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.

   4.  Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.

5.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  6. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu   odwołania.

VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2020 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju.

W 2020 r. na realizację zdania publicznego z zakresu kultury fizycznej przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł.

 

                                                                                         Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                             Robert Paluch 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.