Logo Gmina Wilczyce

News

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

27.08.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informuje się, iż w dniach od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.  można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

                                                                                                      
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, będący mieszkańcem Gminy Wilczyce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia mają charakter socjalny. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

·całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału z zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

- zakupu podręczników szkolnych, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, komputerów, drukarek, programów komputerowych  i innych pomocy edukacyjnych,

- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

- opłaty za internet;

·pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym  w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych przez Urząd Gminy,

·całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, w tym w szczególności:
- pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna),
- pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

·świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest celowe.

 

Wnioskodawcami mogą być:

 • pełnoletni uczniowie,
 • rodzice uczniów niepełnoletnich,
 • dyrektorzy szkół.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z miesiąca sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w którym wniosek został złożony.

 

W celu udokumentowania dochodów rodziny do wniosku należy dołączyć (dotyczy wszystkich członków rodziny):

 • w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2020 r.;
 • w przypadku pobierania emerytury lub renty - kserokopię odcinka emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2020r. lub aktualnej decyzji o wysokości pobieranego świadczenia;
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. (z prawem lub bez prawa do zasiłku),  a w przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodów;
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – kserokopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że dochód  z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł) , dowód opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego –  kserokopię decyzji.
 • w przypadku otrzymywania alimentów - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty
 • w przypadku osiągania innych dochodów – dokumenty potwierdzające ich wysokość;
 • w przypadku osiągania dochodów z prac dorywczych - pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (PDF)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.