Logo Gmina Wilczyce

News

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2019 roku.

29.07.2019

Ogłoszenie

      Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.)  oraz  Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 listopada  2018 r.  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

Wójt Gminy Wilczyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

w 2019 roku.


I. Rodzaj zadania :
Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi najuboższych rodzin z terenu Gminy Wilczyce.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
   Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi  3 000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.    Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn.zm.).

2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

    1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji sporządzonej według wzoru oferty stanowiącego  załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

    2) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub ewidencji,

    3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktualnego statutu podmiotu.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w pkt. V .

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Wójt Gminy Wilczyce zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

6.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dopuszcza się możliwość wprowadzenia  korekty do przedłożonej wcześniej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz harmonogramu zadania.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Realizacją będą objęte zadania wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.


V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania,                 w sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce do 20.08.2019 r.  

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:
1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową,  powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Wilczyce.

2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
    a)    złożona została przed upływem terminu o którym mowa w pkt. V,
    b)    złożona została na właściwym formularzu i z wymaganymi załącznikami,
    c)    została złożona przez uprawniony podmiot.
3. Ocena merytoryczna ofert będzie dotyczyła:

a) możliwości realizacji zadania (rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac    
    b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania ,

c) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
    d) planowanych przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
    e) planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
    f) realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).

4.  Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi, w formie protokołu, wyniki dokonanej oceny formalnej i oceny merytorycznej złożonych ofert oraz przedstawia rekomendację, co do wyboru oferty, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert..

5. Komisja może zaproponować by dotacja była mniejsza od wnioskowanej, jeśli uzna, że nie wszystkie pozycje budżetu są uzasadnione.

6. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w terminie   7 dni od daty otrzymania protokołu Komisji Konkursowej.                .         
7. Podmioty składające ofertę zostaną powiadomione pisemnie o podjętej decyzji.
8. Ogłoszenie  o wyborze ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wilczyce.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wilczyce .

VII. Zrealizowane przez Gminę Wilczyce w 2018 r. zadanie publiczne tego samego rodzaju.

W 2018 r. nie realizowano zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Wilczyce, dn. 29.07.2019 r.                                                                                    

                                                                                                          Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                                              Robert Paluch

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.