Logo Gmina Wilczyce

News

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup dwóch kompletów poduszek podnoszących”

19.04.2018

 

WILCZYCE, 19.04.2018r.

GMINA WILCZYCE                                                  

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

IP.ZP.6.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

Gmina Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na „Zakup dwóch kompletów poduszek podnoszących”

 

 1. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro,
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
  z  2017, poz. 1579 z późn. zm.)
 2. Realizacja zadania obejmuje:

Oferta obejmuję zakup i dostawę dwóch kompletów poduszek podnoszących do siedziby Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce.

 

Każdy z dwóch zestawów musi obejmować:

 

Zestaw pneumatycznych poduszek ratowniczych w składzie:

 1. Poduszka 1 sztuka o parametrach:

                     - ciśnienie robocze 8bar

                     - udźwig minimum 5,5 tony

                     - rozmiar maksimum 30x30cm

                     - wysokość podnoszenia minimum 16cm

                     - masa maksymalnie 2kg

 1. Poduszka 1 sztuka o parametrach:

                     - ciśnienie robocze 8bar

                     - udźwig minimum 21 ton

                     - rozmiar maksimum 55x55cm

                     - wysokość podnoszenia minimum 30cm

                     - masa maksymalnie 7kg

 1. Sterownik podwójny, szt. 1

                    - ciśnienie robocze 8bar

 1. Wąż zasilający 5metrów, szt. 2
 2. Sterownik podwójny, szt. 1
 3. Reduktor butlowy 200/300bar, szt. 1
 4. Zawór odcinający z zaworem bezpieczeństwa, szt. 2
 5. Butla stalowa na sprężone powietrze o pojemności 6l.

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30.05.2018r.

 

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 4. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 5. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 27.04.2018roku do godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce wyłącznie w formie pisemnej – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty.

Oferty należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem „Oferta na „Zakup dwóch kompletów poduszek podnoszących” – Nie otwierać przed 27.04.2018r. godz. 11.00

 1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wilczyce -  www.wilczyce.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30tys. Euro

 

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Płatności:

1. Płatności będą realizowane z konta Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty wpływu  faktury do urzędu

 

 Informacje dodatkowe:

            Zadanie pn.: „Zakup dwóch kompletów poduszek podnoszących” uzyskało dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

 

Odrzucenie oferty

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert wskazanym w treści zapytania,

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (doc)

 

Wilczyce, dnia 19.04.2018 r.

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.