Logo Gmina Wilczyce

News

Zapytanie ofertowe dotyczy: "usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczyce"

16.02.2018

RGS.6233.1.2018       

WILCZYCE, 15.02.2018r.

 (miejscowość i data )

Zapytanie ofertowe

(dotyczy: usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczyce)

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

NIP: 864-108-40-93

            Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach na terenie Gminy Wilczyce w ramach realizacji zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilczyce”.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a.zabezpieczenie odpadów zgodnie z przepisami (pakowanie),

b.przygotowanie do transportu i załadunek,

c. uporządkowanie miejsca wykonania usługi z odpadów w sposób uniemożliwiający ich emisję do środowiska,

d.transport odebranych odpadów,

e.1m² płyt waży 11 kg

f. przekazanie odpadów na składowisko: Składowisko Dobrów, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

            ilość określa się na ok. 80 Mg.

            Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia
w sytuacji:

  1. gdy właściciele nieruchomości nie wystąpią do Wójta Gminy Wilczyce z wnioskami
    o dofinansowanie,
  2. gdy właściciele którzy złożyli wniosek odmówią wstępu na teren swojej posesji pracownikom firmy wyłonionej w zapytaniu celem wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania przez gminę dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:

1.Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

2.Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub   aktualna umowa z firma transportowa posiadająca takie zezwolenie.

3.Posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych mającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych lub zezwolenie w sprawie składowania odpadów niebezpiecznych tj. Składowisko Dobrów, Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

4.Aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej regulowanej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

5.Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych  o kodzie: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest lub 170605 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 21 z późn. zm.)

6.Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 zadań (usług) o treści podobnej do niniejszej usługi
z podaniem: rodzaju i zakresu, terminu realizacji i nazwy, adresu i telefonu zamawiającego o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.07.2018 roku do 31.08.2018 roku.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna:

a.być opatrzona pieczęcią firmową,

b.posiadać datę sporządzenia,

c.zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,

d.być podpisana czytelnie przez Wykonawcę

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.Oferta powinna być przesłana za pomocą: faksu na nr 15 837 72 36, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Wilczyce, Wilczyce 174; 27-612 Wilczyce  
w terminie do dnia 02 marca 2018 roku do godziny 12:00.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 100%

VII.DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Zbigniew Wiercioch tel. 15 837 72 75

 

VIII.ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego. (docx)

2. Wykaz wykonanych usług. (docx)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.