Logo Gmina Wilczyce

News

Zapytanie ofertowe - „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach”

24.01.2018

Wilczyce,  24.01.2018 r.

LUDOWY KLUB SPORTOWY                                      

„HURAGAN” WILCZYCE

WILCZYCE 170                                            

27-612 WILCZYCE

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Wilczyce, Wilczyce 170, 27-612 Wilczyce ogłasza zapytanie na wykonanie zadania pn:  „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach ”

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Wilczyce

Wilczyce 170

27-612 Wilczyce

pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

NIP 864 183 64 17

REGON 292417050

II. Tryb udzielenia zamówienia

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych                     w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Kody ze słownika CPV

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów   i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  zadania „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach ” zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz decyzją – pozwolenie na budowę stanowiącą załączniki do niniejszego postepowania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy pomiędzy LKS Huragan a Gminą Wilczyce niniejsze zapytanie ofertowe zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wilczyce  www.wilczyce.pl

IV. Termin wykonania zamówienia – robót budowlanych

Od dnia zawarcia umowy (luty)

Planowany ostateczny  termin zakończenia prac budowlanych – 31.08.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. wykonania  w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych o zakresie tożsamym  z zadaniem Zamawiającego na kwotę brutto minimum 300 tys. złotych.

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najwyższą liczbą punktów.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1 wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.02.2018roku  w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej ( w kopercie opisanej :   Oferta na wykonanie zadania pn:  „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego w Wilczycach ” – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
 7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Oferenci otrzymają pisemną informację o wyniku postępowania.

Informacja będzie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszenie na stronie www.wilczyce.pl oraz na portalu agencyjnym

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje istotnych  warunków zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VII. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 90 pkt

Termin realizacji-  10 pkt

 

VII a. Opis sposobu przyznania punktacji.

1. Cena : liczba punktów równa się ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty , przemnożonemu przez 90 pkt

2. Termin realizacji :

-  do 31.08.2018r. – 0 pkt

-  do 31.07. 2018r.  – 5 pkt

-  do 30.06.2018r. – 10 pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

VIII. Informacje dodatkowe.

            Inwestycja pn.: „Budowa ogólnodostępnego budynku rekreacyjno -sportowego                 w Wilczycach”   uzyskała dofinansowanie dla operacji w ramach poddziałania 19.2                  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014 -2020

           

            Zamawiający zastrzega, że jeśli wszystkie złożone oferty przekroczą kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania postępowanie zostanie unieważnione a Zamawiający ponownie przystąpi do ogłoszenia procedury postępowania w trybie konkurencyjnym.

            Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po wykonaniu określonych pozycji  

            kosztorysu ofertowego udokumentowanych wpisem do dziennika budowy oraz

            potwierdzonych protokołem odbioru  robót w następujących proporcjach :

                a) wykonanie pozycji 1-3 faktura częściowa,

               b) wykonanie pozycji 4-6 faktura częściowa,

               c) wykonanie pozycji 7-21 faktura końcowa.

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym                             z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert wskazanym w treści zapytania,

3) oferent nie załączył protokołu odbioru lub referencji dokumentujących wykonanie

    Zadań tożsamych z zadaniem Zamawiającego na kwotę co najmniej 300tys.

4) została złożona przez podmiot opisany w pkt IX

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy wraz z  kosztorysem ofertowym.
 2. Przedmiar robót.
 3. Wzór umowy.
 4. Projekt budowlany. 

4a. Mapy do projektu budowlanego.

5. Decyzja pozwolenie na budowę.

6. Charakterystyka robót.

 

Prezes LKS Huragan Wilczyce

                                                                                                              Stanisław Paw

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.