Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2019  Nazwa zadania:  „Remont drogi gminnej nr 395063 T Radoszki – Wysiadłów od km 0 +000 do km 1+250 w miejscowości Radoszki i Wysiadłów”

Wilczyce, dn. 16.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2019

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2019  Nazwa zadania:  „Remont drogi gminnej nr 395063 T Radoszki – Wysiadłów od km 0 +000 do km 1+250 w miejscowości Radoszki i Wysiadłów”

Numer ogłoszenia: 535486 – N - 2019; data zamieszczenia: 09.04.2019 r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.

Adres:                        ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone kryterium: cena, gwarancja i termin realizacji zadania.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.

Adres:              ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Cena oferty /brutto/:  277.151,80 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 60,00

Gwarancja: 60  miesięcy                                Liczba pkt w kryterium gwarancja: 13,33     

Termin realizacji zadania: do 08.07.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     93,33

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy: ROBSON Sp. z o.o.,

Adres:  ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz

Na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu w/w oferta zostaje odrzucona.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku Zmawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację z otwarcia ofert. W dniu 25 kwietnia 2019 roku Wykonawca przesłał do Zamawiającego informację o  błędnie skalkulowanej cenie kruszywa, Przy wycenie nawierzchni z kruszywa nie ujęto jego stabilizacji cementem. Zamawiający informuje, że przesłane przez Wykonawcę wyjaśnienie nie stanowi o popełnieniu oczywistej omyłki rachunkowej lecz błąd w obliczeniu ceny i skutkuje odrzuceniem oferty w rozumieniu przepisów art. 89, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Oferta nr 3

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Adres:  Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Cena oferty /brutto/:  363.224,77 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 45,78

Gwarancja: 36 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00       

Termin realizacji zadania: do 08.07.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     65,78

Oferta nr 4

Nazwa firmy: DROGMAR s c. M. Godzina, P. Podeszwa

Adres:  ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Cena oferty /brutto/:  426.131,01 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 39,02

Gwarancja: 72 miesiące                                             Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00     

Termin realizacji zadania: do 08.07.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     79,02

 

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                              mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.