Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”

Znak: ZP.271.5.2019

Wilczyce, 25.04.2019 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji:

Pytanie 1:

w opisie przedmiotu zamówienia (str. Nr 5) oraz we wzorze umowy (§ 3 pkt 2) Zamawiający stawia wymóg sporządzania przez Wykonawcę sprawozdania o którym mowa w art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pragniemy zauważyć, że wymóg określony w art. 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o obowiązku składania przez podmiot prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rocznych sprawozdań.

Tymczasem Zamawiający wprost nie określa w opisie przedmiotu zamówienia, że to Wykonawca jest podmiotem prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo gdyby tak było, to Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia winien doprecyzować wymogi jakie powinien spełniać PSZOK i obowiązki spoczywające w związku z tym na Wykonawcy (w tym konieczność uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń etc.) wkalkulowania do ceny oferty osoby obsługującej PSZOK etc.

Tymczasem Zamawiający nie przedstawia takiego opisu. PSZOK – według opisu przedmiotu zamówienia zlokalizowany jest na terenie należącym do Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenia go w urządzenia do gromadzenia odpadów w PSZOK, przy czym nie jest to tożsame z prowadzeniem  PSZOK-u. w związku z powyższym nie jest zasadne wpisanie jako obowiązku leżącego po stronie Wykonawcy sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 9na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż Wykonawca nie jest w tym przypadku podmiotem prowadzącym PSZOK.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia oraz ze wzoru umowy  zapisu o obowiązku sporządzania przez Wykonawcę sprawozdania o którym mowa w art. 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odpowiedź:

W Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

a) zamienia się w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) w pkt. 2.7 zapis:

„….oraz sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

na zapis:

„oraz przedstawienia informacji (na wezwanie Zamawiającego) zawierającej następujące dane: Rodzaj, kod i masę odpadów odebranych z PSZOK-u oraz sposób zagospodarowania tych odpadów."

 

 b) zamienia się we wzorze umowy (załącznik nr 4) w § 3 ust. 2 pkt 2 zapis:

„….oraz sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

na zapis:

„oraz przedstawienia informacji (na wezwanie Zamawiającego) zawierającej następujące dane: Rodzaj, kod i masę odpadów odebranych z PSZOK-u oraz sposób zagospodarowania tych odpadów."

 

c) zamienia się we wzorze umowy (załącznik nr 4) w § 4 ust. 1 pkt 6 zapis:

„….oraz sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

na zapis:

„oraz przedstawienia informacji (na wezwanie Zamawiającego) zawierającej następujące dane: Rodzaj, kod i masę odpadów odebranych z PSZOK-u oraz sposób zagospodarowania tych odpadów."

 

Pytanie 2:

W § 4 pkt 5 wzoru umowy Zamawiający wskazuje na możliwość powiadomienia w każdym czasie Państwowej Inspekcji Pracy celem przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 4 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przeprowadza postepowanie (…) zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Skoro Zamawiający w pkt 4 § 4 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, że osoby zatrudnione są na umowę o pracę  i dodatkowo określa też karę umowną za niewskazanie takich osób (por. § 8 pkt 1 ppkt 12 wzoru umowy), to interes Zamawiającego jest de facto zabezpieczony, ponieważ Wykonawca ma obowiązek wykazać i udowodnić taką sytuację.

W kwestii zasady proporcjonalności w zamówieniach publicznych wypowiadał się m.in. Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 14 czerwca 2004 roku. Sygn.. akt SK 21/03 stwierdził, że ,,(…) zasada ta kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu i środka użytego do jego osiągnięcia. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu oznacza to, że ,,spośród możliwych (i zarazem legalnych) środków oddziaływania należałoby wybierać środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, z zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec których mają być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu”.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z pkt 4 §4 ze wzoru umowy jako zapisu, który nie spełnia przesłanki ,,o stosowaniu środków najmniej uciążliwych dla podmiotów wobec których mają być zastosowane” tym bardziej, że interes Zamawiającego zabezpieczają pozostałe zapisy wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w  w/w przypadku nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

                                                                                                                                             

          Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Katarzyna Łukawska

                      Sekretarz Gminy

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.