Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”

Znak: ZP.271.5.2019

Wilczyce, 23.04.2019 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji:

Pytanie 1:

W dziale. XVII SIWZ oraz w §9 projektu umowy Zamawiający precyzuje istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w tym określa warunki dopuszczenia zmian w postanowień umowy gdzie określa możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy (co koreluje z zapisami i wymogami zawartymi w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp).

Nie przywołuje jednak Zamawiający zarówno w SIWZ, jak też w projekcie Umowy pozostałych zapisów wynikających z art. 142 ust. 5 Pzp, które są obligatoryjne dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, a to zapisów dotyczących możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /por. pkt 2, ust. 5 art. 142 ustawy Pzp/:

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne / por. pkt. 3, ust. 5 art. 142 ustawy Pzp/.

Zasadniczym celem przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jest ochrona wykonawcy przed stratami, jakie może on ponieść w  związku z podwyższeniem ciężarów publicznoprawnych wchodzących w koszty realizacji zamówienia, na które wykonawcy nie mają żadnego wpływu.

W związku z powyższym jeżeli Zamawiający planuje udzielenie zamówienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy (a tak jest w tym przypadku, gdzie zamówienie planowane jest na 36 miesięcy, to zgodnie  z wymogami przepisu art. 142 ust. 5 ustawy Pzp winien Zamawiający wprost zawrzeć zarówno w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak też w projekcie Umowy zapisy odnoszące się do sytuacji, kiedy to możliwa będzie zmiana wynagrodzenia wykonawcy według norm nakreślanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.

Dlatego też wnosimy o:

1. Dodanie w SIWZ oraz do projektu umowy zapisów o możliwości zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp i w związku z art. 142 ust. 5 Pzp poprzez dodanie zapisów w  brzmieniu:

-). Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

-). Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Odpowiedź:

 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” § 9 ust. 2 poprzez dodanie liter b, c o następującym brzmieniu:

 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

 

Pytanie 2:

Na kanwie powyższego, wnosimy także o wprowadzenie zarówno do SIWZ jak i do projektu umowy osobnego punktu poprzez dodanie punktu dotyczącego możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy (brak obecnie takiego zapisu) zgodnie z zapisany art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, a wiec jednoznaczne określenie sytuacji, kiedy to możliwa będzie zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy tj. w sytuacjach:

1). Zmiany stawki podatku od towarów i usług

2). Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

                - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

 

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” § 9 poprzez dodanie ust. 6, 7 o następującym brzmieniu:

6. Jeżeli zaktualizuje się podstawa zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 9 pkt. 2

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego

wynagrodzenia opartą o przesłanki, o których mowa w tych punktach. Zamawiający może żądać od

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji,

w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki

sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.

7. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów

przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

 

Pytanie 3:

W projekcie Umowy Zamawiający w ogóle wprost nie przewiduje katalogu sytuacji kiedy może nastąpić zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy nie tylko wynikających z ustawowych wytycznych (art. 142 ust, 5 Pzp), ale także innych czynników zasadniczo kosztotwórczych mających zasadniczy wpływ na wartość oferty w tym kosztów zagospodarowania odpadów, jak również kosztów paliwa.

W warunkach zamówienia przewidzianego na 36 miesięcy (tj. 3 lata) i biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w branży gospodarki odpadami czyli permanentne zmiany przepisów prawa, wprowadzanie nowych obciążeń dla wykonawców (wchodząca niebawem nowelizacja ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, znowelizowana niedawno ustawa o odpadach niosące dla podmiotów odbierających odpady nowe obowiązki, a co za tym idzie kolejne obciążenia finansowe), podwyżki cen za zagospodarowanie odpadów przez instalacje i RIPOK-i, nasuwa się wniosek, że podanie dzisiaj i wkalkulowanie w cenę oferty za zagospodarowanie odpadów jest w zasadzie niemożliwe. Żadna instalacja czy to o statusie RIPOK czy też każda inna nie jest w  stanie podać i nie poda wykonawcy cen jakie będą obowiązywały w roku 2020, 2021, 2022 za zagospodarowanie odpadów.

W takiej sytuacji wykonawca nie ma możliwości skalkulowania w żaden sposób ceny oferty, ponieważ zasadnicze czynniki kosztotwórcze jakim niewątpliwie są dla tego zamówienia ceny za zagospodarowanie odpadów pozostają nieznane i wykonawca na taką sytuację nie ma żadnego wpływu. Wykonawca jest w stanie posiadać wiedzę jedynie co do cen za zagospodarowanie odpadów w roku 2019.

W sytuacji ryczałtowego rozliczenia umowy o zamówienie publiczne cały ciężar kosztów niezależnie od ilości wytworzonych na terenie gminy odpadów spoczywa na wykonawcy.

W związku z taką sytuacją, a także zakładanym przez Zamawiającego rozliczeniem ryczałtowym koniecznym jest wprowadzenie do zapisów SIWZ i projektu umowy zapisu dopuszczającego sytuację zmiany wynagrodzenia wykonawcy w zakresie dotyczącym zmian cen za zagospodarowanie odpadów mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

W warunkach zamówienia przewidzianego na 36 miesięcy (tj. 3 lata) i biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynku cen paliw i w warunkach kiedy dla realizacji usług odbioru i transportu odpadów cena paliwa jest jednym z zasadniczych czynników kosztotwórczych wnosimy o poszerzenie katalogu sytuacji w których możliwa jest zmiana w zakresie wynagrodzenia wykonawcy o zmiany następujące na rynku cen paliw jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Może się zdarzyć, że np. w 36 miesiącu realizacji umowy cena paliwa  - produktu niezbędnego do realizacji zamówienia – osiągnie wysokość kilkadziesiąt % wyższą niż w  dniu kiedy Wykonawca kalkuluje i składa ofertę.

W związku z powyższym wnosimy, poza możliwością zmiany wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp o zawarcie w SIWZ oraz projekcie umowy także zapisów o możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy w sytuacjach innych niż określone w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy tj. w przypadku:

1. Zmiany przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami mających wpływ na koszty świadczenia usług objętych przedmiotowym zamówieniem (w tym np. wyższe ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie).

2. Zmiany stawki opłaty środowiskowej określanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłaty za korzystanie ze środowiska.

3. Zmiany innych warunków koniecznych do spełnienia obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych nałożonych przepisami prawa.

4. zmian na rynku cen paliw, w tym zmian urzędowych opłat składających się na cenę paliwa.

5. Z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej.

Odpowiedź:

 

Zamawiający w żadnym z w/w przypadków nie przewiduje zmiany zapisów umowy.

 

Pytanie 4:

Zamawiający określa czas realizacji zamówienia na 36 miesięcy, przy czym pożądany termin rozpoczęcia zamówienia to 31.07.2019 r., a zakończenia - 30.06.2022 r.

Czas realizacji zamówienia zakładany przez zamawiającego czyli 36 miesięcy tj. 3 lata przy ryczałtowym rozliczeniu umowy przetargowej, w obecnych realiach rynkowych i branżowych, w realiach permanentnej zmiany przepisów prawa powoduje, że kalkulowanie ceny oferty obarczone jest potężnym ryzykiem gospodarczym każdego wykonawcy, który byłby zainteresowany pozyskaniem zamówienia.

Szacowanie i kalkulowanie ceny oferty na 3 lata w kontekście dynamicznych zmian prawodawstwa, pojawiających się co chwilę nowych obciążeń dla podmiotów odbierających i zagospodarowujących odpady wydaje się na dzień dzisiejszy nie tylko bardzo mocno ryzykowne, ale praktycznie niemożliwe.

Ponadto żądana instalacja zagospodarowująca odpady (RIPOK i inne), nie udzieli wykonawcy (który sam nie posiada instalacji RIPOK) na dzień złożonego dzisiaj, a więc na etapie przygotowania ofert zapytania informacji jaka będzie obowiązywać cena za przyjęcie do zagospodarowania odpadów w roku 2021 czy 2022. W związku z powyższym wykonawca nie posiada podstawowych danych, aby móc w sposób odpowiedzialny skalkulować cenę oferty, żeby w ogóle skalkulować cenę oferty - jest to niemożliwe. Niniejsze postępowania zakłada rozliczanie ryczałtowe dodatkowo łącząc w jedną usługę odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. Czyli wykonawca, nie znając na dzień składania ofert cen za zagospodarowanie odpadów w kolejnych latach trwania zamówienia, nie posiadając instalacji o statusie RIPOK nie jest w stanie złożyć oferty zawierającej realną kalkulację kosztów.

W kontekście tak sformułowanych warunków zamówienia wskazać należałoby na sytuację w której możemy mówić o naruszeniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. tj. nierównego traktowania wykonawców przez Zamawiającego.

Co wykonawcy, którzy posiadają własne instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym instalacje RIPOK) niejako z definicji znajdują się w sytuacji nieporównywalnie korzystniejszej niż wykonawcy, którzy takich instalacji nie posiadają, a byliby zainteresowani pozyskaniem zamówienia, ponieważ wykonawcy posiadający RIPOK są w stanie określić przynajmniej w przybliżeniu podstawowe koszty, które będą ponosić w kolejnych latach, kierując się rachunkiem swojego przedsiębiorstwa, natomiast wykonawcy nieposiadający własnych instalacji i uzależnieni w 100 % od cen podyktowanych od podmiotów posiadających instalacje RIPOK nie mają i nie będą mieć w tej mierze żadnej wiedzy. Oczywistym jest, że wykonawca w każdą ofertę wlicza ryzyka, ale ewentualne ryzyka gospodarcze wykonawców posiadających własne instalacje w warunkach zamówienia na 3 lata i ryczałtowego rozliczenia, w tym ryczałtowego rozliczenia za zagospodarowanie odpadów są niewspółmierne do ryzyka wykonawców, którzy nie posiadają własnych instalacji i nie są na dzień składania ofert tych ofert w ogóle skalkulować.

Przy tak sformułowanych warunkach zamówienia, jest to ewidentnie nierówne traktowanie wykonawców przez Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia umożliwiającego wykonawcy skalkulowanie ceny ofert w ten sposób, że: ,,czas realizacji zamówienia 18 miesięcy”.

Odpowiedź:

 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ „wzór umowy” § 2   ust. 1, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

1. Strony ustalają  termin realizacji przedmiotu umowy od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.

 

Pytanie 5:

Zamawiający wyznacza termin na składanie ofert na dzień 29 kwietnia 2019 r. uzasadniając jednocześnie skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem).

Pragniemy zauważyć, że w okresie pomiędzy datą ogłoszenia o zamówieniu tj. 17 kwietnia 2019 r. wypadają Święta Wielkanocne i dodatkowy ustawowy dzień wolny od pracy tj. 22 kwietnia 2019 r. Ponadto dnia poprzedzające dni świąteczne są obarczone ryzykiem urlopowym i absencjami, co może powodować utrudniony dostęp do informacji niezbędnych wykonawcy do skalkulowania ceny oferty (np. pozyskanie danych odnośnie z cen RIPOK, danych dotyczących stawek zakupu worków etc.)

Zamawiający udziela zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjności i zawsze zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 pkt 1Pzp).

W realiach przedmiotowego zamówienia, skrócenie terminu składania ofert przy wypadającym jednocześnie okresie świątecznym jeszcze dodatkowo ten termin skraca, a to powoduje, o czym było wyżej, , utrudniony dostęp do informacji (lub wręcz uniemożliwia dostęp do informacji) niezbędnych Wykonawcy do przygotowania oferty i może prowadzić do zakłócenia konkurencji.

W związku z powyższym zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert w stosunku do wyznaczonego o co najmniej 10 dni (w dalszej kolejności w kalendarzu wypada tzw. ,,długi weekend” i jest to równoznaczne z podobnymi ograniczeniami).

Odpowiedź:

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 15.05.2019 r.,

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 15.05.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

ZMIANA TREŚCI SIWZ

  1. Treść rozdział XI ust. 12 lit. a  SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce”

 

Nie otwierać przed  dniem  15.05.2019 r.  godz. 8:00

 

 

  1. Treść rozdział XII ust. 1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

Ofertę należy wnieść do siedziby  Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, woj. świętokrzyskie  

sekretariat Wójta Gminy lub za pośrednictwem operatora  pocztowegow terminie do  dnia 15.05.2019 r.   do godz. 7 45

 

  1. Treść rozdział XII ust. 5 pkt. 1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi  w dniu 15.05.2019 r. o godz. 800 

  1. Treść rozdział XVII ust. 2  SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 2. Zamawiający przewiduję ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w tym ceny) w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  1. Treść rozdział XVII  SIWZ, dodaje się ust. 6 i 7 o brzmieniu:

 6. Jeżeli zaktualizuje się podstawa zmiany wynagrodzenia, o której mowa w rozdziale XVII ust. 2

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego

wynagrodzenia opartą o przesłanki, o których mowa w tych punktach. Zamawiający może żądać od

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji,

w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki

sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.

7. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów

przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

 

  1. Treść rozdział IV ust. 1 pkt. 2 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 

2) zakończenie:    do dnia 30.06.2021   

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

 

 

                                                                                                                                            

          Z poważaniem 

Z up. Wójta

Mgr Katarzyna Łukawska                                                     Sekretarz Gminy

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.