Logo Gmina Wilczyce

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. postępowania pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce"

Ogłoszenie nr 540079283-N-2019 z dnia 23-04-2019 r.
Wilczyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538904-N-2019 
Data: 17/04/2019 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236. 
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
http://wilczyce.pl/art,100,zamowienia-publiczne.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: zakończenia: 2022-06-30 
W ogłoszeniu powinno być: zakończenia: 2021-06-30 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: 1Zamawiający przewiduję ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w tym ceny) w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie o których mowa w pkt 2 lit „a”. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2 lit „a” wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduję ponadto możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w tym ceny) w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie o których mowa w pkt 2 lit „a”. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2 lit „a” wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. 6. Jeżeli zaktualizuje się podstawa zmiany wynagrodzenia, o której mowa w rozdziale XVII ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia opartą o przesłanki, o których mowa w tych punktach. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. 7. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-29, godzina: 07:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-15, godzina: 07:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.