Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

ZP.271.1.2019

Wilczyce, 12.03.2019 r.

 

INFORMACJA

 dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji :

 

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji przetargowej. W STWiOR jest opisany zbiornik gnilny z kolei w projekcie budowlanym jest zapis „projektuje się instalację jednozbionikową”?

Odpowiedź:

W dokumentacji nie ma rozbieżności, osadnik jest wydzieloną częścią bioreaktora typu SBR.

 

Pytanie 2:

W STWiOR jest zapis, że przyjęto 150 1 ścieków na dobę na mieszkańca, Polska norma dla terenów wiejskich zabudowy jednorodzinnej przyjmuje 120 1 ścieków na dobę na mieszkańca. Jaką wielkość mamy przyjąć?

Odpowiedź:

150 l/osobę /dobę

 

Pytanie 3:

Jakim kryterium kierowała się gmina przyjmując arbitralnie trzy rodzaje przepływu oczyszczalni? Kiedy są na rynku oczyszczalnie zgodne z normę PN-EN 12566-3+A2:2013 o innych przepływach być może lepiej dostosowane do ilości mieszkańców w gospodarstwie?

Odpowiedź:

Dobór wielkości oczyszczalni każdorazowo został przeprowadzony w oparciu o wywiad w poszczególnych lokalizacjach, ilość ścieków przyjęta na jednego mieszkańca  wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie norm zużycia wody.

 

Pytanie 4:

Jakie specjalne warunki występują w gminie Wilczyce nakazujące zawęzić poprzez szczegółowe opisy oczyszczalni możliwość wyboru spośród oczyszczalni spełniających przywołaną w SIWZ normę PN-EN 12566-3+A2:2013

Odpowiedź:

Celem Zamawiającego nie jest zawężenie możliwych do zastosowania oczyszczalni. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań i urządzeń równoważnych.

 

Pytanie 5:

Czy gmina dopuszcza inne oczyszczalnie niż opisane w dokumentacji projektowej oczyszczalnie firmy EMKAN - PRO Krzysztof Murawski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań i urządzeń równoważnych.

 

Pytanie 6:

Prosimy, zgodnie z pzp, o podanie czytelnych warunków równoważności oczyszczalni.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie rozpatrywał równoważność zaproponowanych urządzeń w  aspektach opisanych w pkt. 3.5 SIWZ

 

Pytanie 7:

W związku z zapisem SIWZ "Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z założeniami dokumentacji w zakresie podstawowym i opisanej równoważności" i  wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r. (KIO 413/17) - Izba ponownie podkreśla, że obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia. Z wymogu jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia wynika, że każdy przypadek, w którym Zamawiający dopuszcza równoważność, powinien zawierać wskazanie, które parametry Zamawiający uznaje za istotne i jakie granice dla parametrów urządzeń (materiałów równoważnych) Zamawiający dopuszcza. Tylko takie opisanie przedmiotu zamówienia pozwoli jednakowo ocenić wszystkie oferty; prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt równoważny, jeśli będą spełniać podane w SWIZ parametry równoznaczności tj.:

"Parametry równoważności:

1. Oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i być znakowana CE.

2. Technologia oczyszczania ścieków: SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny).

3. Korpus zbiornika musi być monolityczny wykonany z PEHD lub GRP.

4. Proces technologiczny musi odbywać się w pełni automatycznie.

5. Częstotliwość wywozu osadu nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

6. Gwarancja producenta urządzeń (PBOŚ) na min. 10 lat.

7.Instalacja musi posiadać wskazane miejsca poboru próbek ścieku surowego i oczyszczonego."


Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i równego dostępu do zamówienia publicznego

Odpowiedź:

Wskazane parametry należy traktować jako wymagania minimalne które oczyszczalnia musi spełnić.

 

Pytanie 8:

Czy na podstawie zapisu SIWZ "Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego leży po stronie Wykonawcy", w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego przydomowe oczyszczalnie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego?  Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Odpowiedź:  

TAK

Pytanie 9:

Czy Zamawiający jako treść oferty żąda podania informacji na temat nazwy rodziny i nazwy modelu oferowanych oczyszczalni?

Odpowiedź:

Tak - zgodnie z wymogami opisanym w formularzu - oferta cenowa załącznik nr 1 do SIWZ .

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie, które zgodnie z Raportem skuteczności oczyszczania na zgodność z normą 12566-3+A2:2013 legitymują się średnią wartością wskaźnika skuteczności dla nominalnego obciążenia tj. średnią w mg/l z 20 próbek na wylocie oczyszczalni, w zakresie Zawiesiny, BZT5, CHZT do wartości przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podane w kolumnie dla poniżej 2000 rlm oczyszczalni  ścieków Załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?

Odpowiedź:

Nie

 

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga, żeby zgodnie z normą 12566-3+A2:2013 w raporcie skuteczności oczyszczania były podane średnie wartości wskaźnika skuteczności dla nominalnego obciążenia z 20 próbek w mg/l?

Odpowiedź:

Zaproponowana oczyszczalnia powinna zostać przebadana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013

 

Pytanie 12:

Czy jako potwierdzenie wymaganej częstotliwości usuwania osadu dla oczyszczalni tj. nie częściej niż raz na 12 miesięcy, Zamawiający dopuści wyłącznie oczyszczalnie, które legitymują się raportem z badań skuteczności oczyszczania, w którym zgodnie z normą 12566-3+A2:2013 zostanie zawarta informacja w zakresie usunięcia/nieusunięcia osadu w trakcie badań w wymaganym przez Zamawiającego czasie?

Odpowiedź:

Zaproponowana oczyszczalnia powinna zostać przebadana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013

 

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie które legitymują się raportem z badań skuteczności oczyszczania, w którym niezgodnie z normą 12566-3+A2:2013 nie podano ilości energii elektrycznej zużytej przez oczyszczalnię w trakcie badań w kwh/d?

Odpowiedź:

Zaproponowana oczyszczalnia powinna zostać przebadana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12566-3+A2:2013 – jest to wymóg minimalny

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 21.03.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

  1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce

„Nie otwierać  przed 21.03.2019 r. godz. 10:15”

 

  1. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
    1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 21.03.2019 r. do godz. 10:00.

 

  1. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1     Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 21.03.2019 r. godz. 10:15.

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.