Logo Gmina Wilczyce

Zapytanie ofertowe na „ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z GŁOWICĄ DO TRAW I KRZAKÓW ORAZ GŁOWICĄ DO WYCINKI KRZAKÓW I GAŁĘZI”.

Znak: ZP.2.2019                          

Wilczyce, dn. 08.03.2019 r.

(Miejscowość i data )

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z GŁOWICĄ DO TRAW I KRZAKÓW ORAZ GŁOWICĄ DO WYCINKI KRZAKÓW I GAŁĘZI”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

urzad@wilczyce.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi” na potrzeby Gminy Wilczyce do celów utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
 2. Charakterystyka techniczna ramienia hydraulicznego planowanego do zakupu:
  • Ramię fabrycznie nowe
  • Zasięg roboczy minimum 5 m (z głowicą do koszenia min. 120 cm)
  • Trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika
  • Chłodnica i zbiornik oleju min. 200 l
  • Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny
  • Moc na pompie głównej min. 50 KM
  • Pompa główna o pojemności min. 60 cm3
  • Obrót ramienia w poziomie min. 90 stopni
  • Zabezpieczenie przed wyłamaniem ramienia podczas pracy
  • Gwarancja min. 12 miesięcy
 3. Charakterystyka techniczna głowicy do traw i krzaków planowanej do zakupu:
  • Głowica fabrycznie nowa
  • Szerokość robocza min. 120 cm
  • Noże bijakowe typu YI
  • Dwa kierunki koszenia
  • System głowicy pływającej
  • Koszenie krzaków i traw do średnicy 5-6 cm
  • Moc na rotorze koszącym min. 45 KM
  • Gwarancja min. 12 miesięcy
 1. Charakterystyka techniczna głowicy do wycinki krzaków i gałęzi planowanej do zakupu:
  • Głowica fabrycznie nowa
  • Szerokość robocza min. 165 cm
  • Cięcie gałęzi do średnicy 16 cm
  • Wyposażona w 3 piły (tarcze) napędzane trzema niezależnymi silnikami hydraulicznymi o minimalnej mocy 3x14 KM
  • Zmienny kąt natarcia
  • Gwarancja min. 12 miesięcy
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.03.2019 r.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie budynku Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w kopercie z napisem:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do traw i krzaków oraz głowicą do wycinki krzaków i gałęzi”

Termin składania ofert upływa dnia 19 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1000

Oferta która wpłynie po w/w terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym,
 2. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
  w związku z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z dostawą do siedziby zamawiającego.
 4. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Oferta winna zawierać:

- nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin ważności oferty

 1. Złożona oferta która nie zawiera wymaganych parametrów w rozdziale II ust. 2-4.  zostanie odrzucona.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 4. Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty
  z Zamawiającym Marcin Jazgier - inspektor, 15 837-72-75.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie kryterium najniższej ceny – 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem:

listu poleconego lub faxu.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilczyce

 mgr Robert Paluch

Do pobrania

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (docx)

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.