Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE na „ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMUNALNEGO”.

Znak: ZP.1.2019                          

Wilczyce, dn. 20.02.2019 r.

( Miejscowość i data )

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA KOMUNALNEGO”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

urzad@wilczyce.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowego ciągnika komunalnego” na potrzeby Gminy Wilczyce do celów utrzymania porządku
  i czystości na terenie gminy a także do innych celów komunalnych.
 2. Charakterystyka techniczna ciągnika planowanego do zakupu:
  • Ciągnik fabrycznie nowy
  • Moc znamionowa  - nie mniejsza niż 80 KM
  • Ilość cylindrów – 4
  • Pojemność skokowa silnika- nie mniej niż 4500cm3
  • Skrzynia biegów mechaniczna z trzema zakresami prędkości – polowe, szosowe i biegi pełzające (ślimak)
  • Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 2000kg
  • Hydraulika zewnętrzna – minimum 3 pary wyjść hydraulicznych
  • Masa eksploatacyjna ciągnika powyżej 3600kg
  • Napęd 4x4
  • Układ pneumatyczny
  • Zaczep przedni
  • Dolny zaczep transportowy
  • Zamknięta przeszklona kabina
  • Gwarancja minimum 12 miesięcy
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.04.2019 r.

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie budynku Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w kopercie z napisem „Zakup  fabrycznie nowego ciągnika komunalnego”

Termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2019 r. (piątek) o godz. 1200

 

Oferta która wpłynie po w/w terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym,
 2. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie
  w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 4. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Oferta winna zawierać:

- nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin ważności oferty

 1. Złożona oferta która nie zawiera wymaganych parametrów w rozdziale II ust. 2.  zostanie odrzucona.
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 4. Nazwiska i stanowiska osób, upoważnionych do kontaktu w sprawie niniejszej oferty z Zamawiającym Marcin Jazgier - inspektor, 15 837-72-75.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie kryterium najniższej ceny – 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem:

listu poleconego lub faxu.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (docx)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.