Logo Gmina Wilczyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł"

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 580729-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27612   Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236. 
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.6.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Wilczyce w wysokości 816.233,00 PLN (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 00/100) o okresie spłaty 8 lat. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 541.132,11 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 275.100,89 zł. Kredyt postawiony będzie do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy. Przewidywany termin wykorzystania kredytu to 31.08.2018 r., jednak w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na dzień dzisiejszy okoliczności zamawiający zastrzega sobie inny termin (wcześniejszy lub późniejszy). W takim przypadku Bank nie naliczy dodatkowych opłat z tego tytułu. Przekazanie kredytu do dyspozycji zamawiającego nastąpi w formie przelewu środków na wskazany rachunek bankowy na podstawie pisemnej dyspozycji. Okres karencji w spłacie kapitału od 2020 r. do 2024 r. Spłata rat kapitałowych w 3 ratach: pierwsza 203.551,00 zł w dniu 30.06.2019 r., druga 400.000,00 zł w dniu 30 września 2025 r., trzecia 212.682,00 zł w dniu 30 września 2026 r ..Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach kwartalnych, do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, począwszy od kwartału w którym zostanie uruchomiony kredyt. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji i innych opłat z tytułu udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania (WIBOR 3M) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 3M, zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku plus stała marża Banku: - w dniu podpisania Umowy – w wysokości stopy referencyjnej ustala się sprzed 2 dni roboczych przed dniem podpisania Umowy, - w każdym kolejnym okresie stabilizacji - stawka oprocentowania kredytu ustalana będzie na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M i będzie wyznaczana na 2 dni robocze przed końcem kwartału kalendarzowego oraz obowiązywać będzie od 1-go dnia następnego kwartału kalendarzowego. Za dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 3M na dzień 15.05.2018 r., tj. 1,70%. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 173361.06 
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 37 b 
Kod pocztowy: 27-600 
Miejscowość: Sandomierz 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121353.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121353.15 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131331.26 
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.