Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł”

Wilczyce, dn. 24.07.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2018  Nazwa zadania:  „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 816.233,00 zł”

Numer ogłoszenia: 580729 – N - 2018; data zamieszczenia: 28.06.2018  r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Adres:  ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium: cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:                                                          

Oferta nr 1

Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Adres:              ul. Słowackiego 37 „b”, 27-600 Sandomierz.

Cena oferty /brutto/:  121.353,15 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 100,00

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Połańcu

Adres:              ul. Żapniowska 3, 28-230 Połaniec.

Cena oferty /brutto/:  131.331,26 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 92,40

         

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

         

Wójt Gminy Wilczyce

  mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.