Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2018  Nazwa zadania:  „Remont drogi gminnej nr 395007 T  Tułkowice - Wilczyce  od km 0+700 do km  1+ 300  w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra - Jakubówka  (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny”

Wilczyce, dn. 29.06.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2018  Nazwa zadania:  „Remont drogi gminnej nr 395007 T  Tułkowice - Wilczyce  od km 0+700 do km  1+ 300  w miejscowości Wilczyce i Tułkowice; Remont drogi gminnej Ostra Góra - Jakubówka  (nr ewid działki 470) od km 0+000 do km 0+545 w msc. Wilczyce; Remont drogi gminnej nr 395013 T Daromin- Daromin Gościniec od km 0 +000 do km 0 +617 w msc. Daromin; Remont drogi gminnej nr 395065 T Pęczyny koło od km 0 +000 do km 0 + 995 w msc. Pęczyny”

Numer ogłoszenia: 570330 – N - 2018; data zamieszczenia: 08.06.2018 r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

Nazwa firmy:   Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.

Adres:                        ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone kryterium: cena, gwarancja i termin realizacji zadania.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Nazwa firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Adres:             Piaseczno 44, 27-670 Łoniów.

Cena oferty /brutto/:  985.856,69 zł.                   Liczba pkt w kryterium cena: 57,81

Gwarancja: 36  miesięcy                                   Liczba pkt w kryterium gwarancja: 0,00           

Termin realizacji zadania: do 26.10.2018 r.         Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 0,00                                                                                       Łączna ilość pkt:     57,81

 

Oferta nr 2

Nazwa firmy:   Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE sp. k.

Adres:             ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.

Cena oferty /brutto/:  949.817,07 zł.                   Liczba pkt w kryterium cena: 60,00

Gwarancja: 72  miesiące                                   Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00         

Termin realizacji zadania: do 05.10.2018 r.         Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                     Łączna ilość pkt:     100,00

 

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Z up. Wójta

mgr Katarzyna Łukawska

Sekretarz Gminy

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.