Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA O WYNIKACH dot. postępowania pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”.

Wilczyce, dnia 12.03.2018 r.

 wg rozdzielnika

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, informuje, że w dniu 16.02.2018 r.  o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa.

 

W postępowaniu wpłynęło 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 12.03.2018 r. o godz. 12:00

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości   

Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Łączna ilość punktów

2.

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów

Partner konsorcjum:

„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany

Marian Adamczyk

Ul. Kościuszki 68

28-200 Staszów 

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

Oferty pozostałych Wykonawców ocenione zostały następująco:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium cena

Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości   

Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Łączna ilość punktów

3.

„WODEX” SP. z o.o. Sp. k.

ul. Jaśminowa 17

27-530 Ożarów

58,43

0,00

10,00

68,43

 

 

 

Zamawiający wyklucza z postępowania ofertę poniższego Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Powód wykluczenia

1.

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych

Czesław Sztuk

ul. 1 Maja 1G

28-131 Solec-Zdrój

 

 

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z art. 26 ust. 2 ustawy wezwał Wykonawcę do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. wykazu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 9.4.2 a) SIWZ – załącznik nr 8 do SIWZ
  2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ
  3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt. 9.4.4 a) SIWZ.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia powyższych dokumentów.

 

W uzupełnionych na wezwanie Zamawiającego dokumentach wykonawca nie złożył dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie. 

 

W związku z powyższym Zamawiający wyklucza ofertę Wykonawcy z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.

 

 

Wyk w 6 egz.

  1. Wykonawcy egz. 1-3
  2. Egz. 4  strona internetowa
  3. Egz. 5  Tablica ogłoszeń
  4. Egz. 6  a/a

                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                mgr Robert Paluch

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.