Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”

WILCZYCE, 02.03.2018r.

GMINA WILCZYCE                                                  

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

IP.ZP.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

Gmina Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na „Zakup kruszywa do modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce”

 

 1. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro,
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
  z  2017, poz. 1579 z późn. zm.).

 

 1. Realizacja zadania obejmuje:

Oferta obejmuję zakup i dostawę kruszywa drogowego wraz z rozsypaniem do utwardzenia dróg  gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Wilczyce.

 Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  dostawę kruszywa grubego (tłucznia) w ilości do 750 ton o frakcji 20/63;  kruszywa grubego   w ilości do  510 ton o frakcji 4/31.5 do modernizacji dróg gminnych

- dostawę kruszywa grubego (tłucznia) w ilości do 750 ton o frakcji 20/63;  kruszywa grubego  w ilości do  510 ton o frakcji 4/31.5 do modernizacji dróg wewnętrznych.

 

Dostawa kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Zamawiający przed planowaną dostawą telefonicznie lub faxem będzie składał Wykonawcy zamówienie na określoną ilość kruszywa. Zamawiający żąda, aby dostawa kruszyw odbywała się bezpośrednio do wskazanego miejsca na terenie Gminy Wilczyce.

        Uwaga- Dostarczone kruszywo musi być płukane. Nie może być oblepione błotem, nie może też zawierać żadnych zanieczyszczeń typu ił, ziemia, glina itp.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę kruszywa wraz z rozsypaniem na drogach gminnych i wewnętrznych  w poszczególnych miejscowościach Gminy Wilczyce.

Każda dostawa asortymentu musi odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Każda dostawa -transport samochodowy - na dokumencie WZ musi być potwierdzona podpisem przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii kruszywa i będzie załącznikiem do dokumentów dostawy. Dostarczone kruszywo musi posiadać atest-aprobatę techniczną, która zezwala na stosowanie w budownictwie drogowym, zgodnie z określoną normą PN - EN 13242:2013 -08.

 

Kruszywo  nie może posiadać żadnych zanieczyszczeń. W przypadku ujawnienia  w  zawartości  kruszywa   zanieczyszczeń   zamawiający  żądać będzie wymiany kruszywa na nie zanieczyszczone spełniające normy. Koszt wymiany zanieczyszczonego kruszywa w całości zostanie pokryty przez Wykonawcę.

Wykonawca szacując przedmiot zamówienia musi uwzględnić fakt, iż dostawy odbywać się mogą do każdej  z 16 miejscowości położonych na terenie gminy Wilczyce.

 

Uwaga: ze względu na warunki terenowe kruszywo w większości przypadków musi zostać  dostarczone samochodem o liczbie osi trzy lub cztery.

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018r.

 

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 4. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 5. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.03.2018roku do godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
 6. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostaną upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wilczyce -  www.wilczyce.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30tys. Euro

 

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Płatności:

1. Płatności będą realizowane z konta Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty wpływu  faktury do urzędu

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych po dostarczeniu kruszywa w ilości powyżej 200 ton.

 

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim zapleczem technicznym  do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę co najmniej 1 samochodu ciężarowego o liczbie osi trzy lub cztery oraz 1 samochodu ciężarowego z naczepą  o ładowności ok. 30 ton i łącznej liczbie osi powyżej 4 - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 - wykaz pojazdów

 

Wilczyce, dnia 02.03.2018r.

 

Wójt Gminy Wilczyce

  mgr Robert Paluch

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.