Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:  „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”

 Wilczyce,  02.03.2018r.

GMINA WILCZYCE                                                      

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

 

IP.ZP.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza zapytanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:  „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa”

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

tel. (15) 837 72 75, fax. (15)837 -72-36, NIP 864 179 77 23, REGON 830409790

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych(t. j. Dz.U. z  2017, poz. 1579 z późn. zm. ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Kody ze słownika CPV

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego                  w miejscowości Łukawa ” ”  obejmująca:

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego na działkach nr ewid. 1119/2 i 1120/2 obręb 0007 Łukawa, gmina Wilczyce.

Przedmiotowe prace będą realizowane na terenie ogrodzonym, gdzie obecnie znajdują się:

- budynek przepompowni/stacji wodociągowej murowany o powierzchni ok. 130 m2,

- zbiornik wyrównawczy (retencyjny) o pojemności ok. 300 m3 - obiekt podziemny, 

  częściowo wyniesiony nad poziom terenu i obsypany ziemią,

- rurociągi wody zasilające zbiornik wyrównawczy i łączące zbiornik z siecią komunalną,

  rurociąg spustowy łączący zbiornik ze studniami chłonnymi (do awaryjnego spustu wody ze zbiornika),

- kanał sanitarny łączący budynek stacji wodociągowej ze zbiornikiem bezodpływowym

  (szambo),

- przyłącze energetyczne.

 

Stacja wodociągowa wykonana częściowo w układzie jednostopniowego pompowania wody, a częściowo w układzie grawitacyjnego zasilania wodociągu grupowego.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- wykonanie obudowy odwierconego otworu studziennego i montaż pompy głębinowej celem

   poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych,

- budowę odcinka rurociągu technologicznego łączącego studnię ze zbiornikiem retencyjnym

   długości ok. 50 m,

- remont budynku (ściany, dach, ocieplenie, stolarka okienna i drzwiowa, otoczenie budynku obój np. z kostki brukowej), wymianę pomp,

- przebudowę rurociągów technologicznych łączących zbiornik retencyjny z istniejącym wodociągiem komunalnym o łącznej długości ok. 100 m

 

Ujmowana woda będzie wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Wilczyce, za pośrednictwem wodociągu gminnego/wiejskiego.

 

3. Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zmianami). Ponadto Zamawiający zobowiązuje inspektora nadzoru do następujących czynności:

 • Zapoznanie się z pełną dokumentacją obejmującą zakres inwestycji .
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,
 • Bieżące reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, udział w naradach technicznych,
 • Wydawanie poleceń i udzielanie instrukcji kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót,
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla właściwego przebiegu realizacji inwestycji,
 • Wstrzymanie robót w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swoich obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, a zwłaszcza założeniami dokumentacji projektowej.
 • Egzekwowanie od Wykonawcy osiągnięcia założonych efektów rzeczowych, oraz terminowego przekazania inwestycji do użytku.
 • Udział w czynnościach odbioru końcowego inwestycji .

IV. Termin wykonania zamówienia - usługi

Od dnia zawarcia umowy (marzec 2018)

Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 31.08.2018r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu z branży budowlanej lub wodociągowej o wartości min. 500 000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie – załącznik nr 3 Wykaz usług

UWAGA: Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wskazanych robót ( kserokopie protokołów odbioru lub referencje)

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy:
a) imiennego wykazu osób, które, w imieniu Wykonawcy, będą realizowały zamówienie tj.:
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najwyższą liczbą punktów.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1 wraz z załącznikami.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12.03.2018roku do godz. 14.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce wyłącznie w formie pisemnej  – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
 7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Oferenci otrzymają pisemną informację o wyniku postępowania.

Informacja będzie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszenie na stronie www.wilczyce.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

 

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje istotnych  warunków zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VII. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

Cena – 90 pkt

Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt

 

VII a. Opis sposobu przyznania punktacji.

1. Cena : liczba punktów równa się ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty , przemnożonemu przez 90 pkt

2. Doświadczenie wykonawcy Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego : - jedno zadanie – 5 pkt - dwa i więcej zadań – 10 pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

VIII. Informacje dodatkowe.

            Inwestycja pn.: „Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego  w miejscowości Łukawa ”   uzyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                 z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

IX. Warunki wykluczenia.

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym                             z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert wskazanym w treści zapytania,

3) oferent nie załączył protokołów odbioru lub referencji dokumentujących wykonanie

    zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

4) została złożona przez podmiot opisany w pkt IX

 

 

                                                                                                          Zamawiający:

 

                                                                                                     mgr Robert Paluch

                                                                                                  Wójt Gminy Wilczyce

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Wykaz usług

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.