Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE - ,,Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Przezwodach"

GMINA WILCZYCE                                                                  WILCZYCE, 06.09.2017r.

        WILCZYCE 174                                                                                

      27-612 WILCZYCE

 

 

IP.ZP.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Wilczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP w Przezwodach”.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia placu przy remizie OSP                                   w Przezwodach poprzez: wykorytowanie terenu działki, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie ławy betonowej, wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku ( grubość warstwy 10cm) oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (grubość warstwy 15cm) zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Powierzchni placu do utwardzenia wynosi 206,00 m2

 

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania do 13 październik 2017r.

Sposób przygotowania oferty

  1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
  2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
  3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
  4. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
  5. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14.09.2017roku do godz. 1400 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) –  skan formularza ofertowego  na adres e –mail inwestycje@wilczyce.pl – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
  6. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
  7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do każdego oferenta drogą pisemną lub drogą elektroniczną e - mail.

 

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Przedmiar robót

 

Wójt Gminy Wilczyce        

mgr Robert Paluch         

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.