Logo Gmina Wilczyce

Zapytanie ofertowe dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice ”

Wilczyce,  29.03.2017r.

GMINA WILCZYCE 

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

 

IP.ZP.2.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza zapytanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn:  „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice ”

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

tel. (15) 837 72 75

fax. (15)837 -72-36

NIP 864 179 77 23

REGON 830409790

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Kody ze słownika CPV

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce                  w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice ”  obejmująca:

a) Modernizacja  drogi gminnej Radoszki - Radoszki wieś  od km 0 + 000 do km 0 + 543 w msc. Radoszki

b) Modernizacja drogi gminnej nr 395008 T Wilczyce - Daromin  od km 0 + 480 do km 1 + 600  w msc. Tułkowice i Przezwody

W ramach realizacji w/w zadania realizowana będzie:

- przebudowa dróg gminnych zgodnie z projektami technicznymi (dokumentacja techniczna  dostępna na stronie   - zakładka zamówienia publiczne)

4. Do obowiązków inspektora nadzoru  należeć będzie w szczególności:

1)  zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku ustawa Prawo  budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.)

2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                                

    a Wykonawcą robót.

IV. Termin wykonania zamówienia - usługi

Od dnia zawarcia umowy (kwiecień 2017)

Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 31.08.2017r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego tj. budowy, przebudowy, odbudowy, remontu drogi publicznej  (gminnej) o wartości min. 200 000 zł oraz potencjału osobowego czyli inspektora posiadającego uprawnienia pozwalające na nadzorowanie zadania z zakresu drogownictwa określone  ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najwyższą liczbą punktów.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 07.04.2017roku  w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej  – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
 7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Oferenci otrzymają pisemną informację o wyniku postępowania.

Informacja będzie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszenie na stronie www.wilczyce.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje istotnych  warunków zmian umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VII. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 90 pkt

Doświadczenie Wykonawcy 10 pkt

 

VII a. Opis sposobu przyznania punktacji.

1. Cena : liczba punktów równa się ilorazowi najniższej ceny i ceny badanej oferty , przemnożonemu przez 90 pkt

2. Doświadczenie wykonawcy Pełnienie funkcji funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego : - jedno zadanie – 5 pkt - dwa i więcej zadań – 10 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

VIII. Informacje dodatkowe.

            Inwestycja pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Radoszki, Przezwody, Tułkowice ” uzyskała dofinansowanie dla operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania, wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. PROW 2014-2020.

W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi  w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, z późn. zm.) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

IX. Warunki wykluczenia.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym                             z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona po terminie składania ofert wskazanym w treści zapytania,

3) oferent nie załączył protokołów odbioru lub referencji dokumentujących wykonanie

    zadań polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

4) została złożona przez podmiot opisany w pkt IX

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2.  Wzór oświadczenia

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

Do pobrania:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (doc)

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.