Logo Gmina Wilczyce

Zapytanie ofertowe - „Modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Dobrocice"

Wilczyce, dn. 05.01.2017r.

Gmina Wilczyce                                                                

Wilczyce 174                                                                                 

27-612 Wilczyce

 

IP.ZP.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Wilczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Dobrocice ”.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrocice polegającej na wykonaniu kontenera socjalno-bytowego.

Wymiary minimalne kontenera: 6000 x 7000 x 2800/2700 (szer./dł./wys.)

Minimalne opcje do spełnienia: 4 x okno, 1 x drzwi zewnętrzne, 2 x grzejnik elektryczny, instalacja elektryczna, attyka z trzech stron w kolorze RAL ( grafit)

Specyfikacja techniczna modernizowanej świetlicy:

Konstrukcja:

- szkielet stalowy samonośny z profili zamkniętych + dodatkowo kątowniki lub ceowniki,

- kratownica podłogi: profile stalowe spawane co 40-120 cm

- w zależności od gabarytów obiektu dopuszcza się wymiary kształtowników o innych

  wymiarach niż w/w

- całość konstrukcji musi być pokryta farbą antykorozyjną

Ściany:

-  płyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem styropianowym o grubości minimum

   100mm i współczynniku przenikania ciepła minimum 0,39 W/mkw k

- z zewnątrz blacha stalowa o grubości minimum 0,45mm – 0,50mm i powłoce RAL

- wewnątrz blacha stalowa o grubości minimum 0,45mm - 0,50mm i powłoce RAL

Podłoga:

- kratownica

- blacha Aluzinc trapez T-14

- styropian

- płyta podłogowa minimum 18mm

-wykładzina linoleum

- listwy przypodłogowe, wykańczające

Okna:

- 4 x okno PCV w kolorze grafit, uchylno rozwierne o wym. minimum Szer. 1200mm x 

    wysokość 1200mm

Drzwi:

- 1 x drzwi w kolorze grafit, pełne, stalowe, ocieplane o wymiarze minimum szer. 900mm x

   wys. 2050mm

Instalacja elektryczna oraz oświetleniowa

- obwód oświetleniowy poprowadzony przewodem 3x 1,5mm, lampy, włącznik nawierzchniowy, hermetyczny

- obwód elektryczny poprowadzony przewodem 3x 2,5mm, gniazdka hermetyczne, nawierzchniowe

- 2 x grzejnik elektryczny

- wyłącznik różnicowo – prądowy (przeciwporażeniowy)

Wszędzie gdzie w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych lub o równoważnych parametrach techniczno – użytkowych.

Cena brutto musi zawierać całkowity koszt realizacji zamówienia ( cena kontenera + cena montażu + koszt transportu do miejscowości Dobrocice.)

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania do 15 marzec 2017r.

Sposób przygotowania oferty

  1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
  2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
  3. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
  4. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
  5. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 13.01.2017roku do godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) –  skan formularza ofertowego wraz załącznikiem na adres e –mail inwestycje@wilczyce.pl – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
  6. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
  7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wilczyce -  www.wilczyce.pl.

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  1. Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą  do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2  kontenerów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych  kontenerów wraz z montażem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz                   z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz wykonanych obiektów kontenerowych

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.