Logo Gmina Wilczyce

Zapytanie ofertowe pn. „Sukcesywny zakup paliw płynnych”

Wilczyce, dn. 04.01.2017r.

 Znak: OrII.271.1.2017

                                                                                                                                                                              

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na „Sukcesywny zakup paliw płynnych”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

urzad@wilczyce.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup paliw płynnych” dla Gminy Wilczyce.
 2. Dostawa paliw płynnych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2017 r.  w formie doraźnych tankowań pojazdów na stacjach paliw wybranego Wykonawcy
 3.  Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a.oleju napędowego w ilości  12 000,00 litrów,

b.benzyny bezołowiowej 95 w ilości  4 000,00 litrów.

c.benzyny bezołowiowej 98 w ilości  300,00 litrów.

 1. Podane powyżej ilości są szacunkowe i stanowią górną granicę, do jakiej zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw płynnych. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.
 2. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu paliwa na innych stacjach paliw,
  w przypadku konieczności tankowania pojazdów będących w trasie.
 4. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 5. Maksymalna odległość między Siedzibą Urzędu Gminy Wilczyce a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 15 km.
 6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN
 7. Fakturowanie będzie obejmowało każdy zakup z minimum 14-dniowym terminem płatności od dnia otrzymania faktury.
 8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2017 r.  lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy składać pocztą, osobiście w sekretariacie budynku Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w kopercie z napisem „Sukcesywny zakup paliw płynnych” lub przesłać e-mailem na adres urzad@wilczyce.pl

Termin składania ofert upływa dnia 12 stycznia  2017 r. (czwartek) o godz. 1200

Oferty złożone w tym dniu po godz. 1200  nie będą rozpatrzone.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym,
 2. Wartość oferty musi być obliczona w oparciu o ceny brutto za 1 litr paliwa przyjmując obowiązujące ceny w dniu 09.01.2017 r.  (kolumnie lit „a”, tabela: „Kalkulacja Ceny Oferty”)
 3. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę brutto.
 4. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie                       w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty celne i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).
 5. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub podpisany pieczęcią imienną.
 7. Złożona oferta która nie zawiera wymaganych rodzajów paliwa zostanie odrzucona.
 8. Złożona oferta przez Wykonawcę którego stacja paliw jest oddalona dalej niż 15 km od siedziby Urzędu Gminy Wilczyce zostanie odrzucona.
 9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty-listem poleconym lub faxem.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- wzór Umowy

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.