Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA WILCZYCE                                                  WILCZYCE,  03.11.2016r.

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

IP.ZP.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

Gmina Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej oraz dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej dla  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce w ilości do 50 sztuk

 

W ramach realizacji projektu:

„Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem   oraz  modernizacją  zbiornika wyrównawczego w miejscowości Łukawa i  budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

 1. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro,
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z  2015, poz. 2164 ze zm.).
 2. Realizacja zadania obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji umożliwiającej dokonanie zgłoszenia realizacji robót

    budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu oraz przeprowadzenia

     procedury przetargowej

 

Co powinna zawierać dokumentacja:

1. dokumentacja projektowo wykonawcza zawierająca przedmiar robót,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,

4. jednostkowe nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji (R, M, S) oraz wskaźniki procentowe narzutu kosztów pośrednich i zysku - przy wykonywaniu kalkulacji ceny jednostkowej metodą szczegółową

 

Dokument powinien zawierać w szczególności:

- tytuł projektu,

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis,

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;

- imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,

- wartość kosztorysową robót budowlanych,

- datę opracowania kosztorysu,

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- przedmiar robót,

- kalkulację uproszczoną,

- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

- załączniki – założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

 

UWAGA : przy ustalaniu cen jednostkowych należy stosować ceny jednostkowe określone na podstawie cen rynkowych, w tym danych z wcześniej zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji - wykorzystywane powinny być do sporządzenia bazy cenowe takie jak, np. INTERCENBUD.

bwszystkie mapy niezbędne do opracowania dokumentacji Wykonawca pozyskuje na własny koszt

c) opracowanie Analizy efektywności kosztowej 

Analiza efektywności kosztowej, której zadaniem będzie wskazanie technologii, która w danym obszarze jest najbardziej racjonalna z punktu widzenia ekonomicznego. Analiza efektywności sprowadza się do porównania co najmniej dwóch wariantów osiągnięcia celu operacji i wyboru tego, który zapewni najniższy koszt jego osiągnięcia. Jako koszt rozumiane są nie tylko koszty samej inwestycji, ale również koszty jej późniejszej eksploatacji. .

Przy opracowaniu analizy należy wziąć pod uwagę, że poszczególne technologie lub rozwiązania techniczne charakteryzują się różnym okresem eksploatacji – droższa instalacja może służyć dłużej i obsłużyć większą liczbę mieszkańców. Należy również uwzględnić stopniowe osiąganie pełnej wydajności infrastruktury, co ma wpływ na poziom przychodów – droższe rozwiązanie może pozwolić na szybsze osiągnięcie pełnej wydajności, dzięki czemu wcześniej będą pobierane opłaty za funkcjonowanie

Analiza efektywności kosztowej powinna zostać przeprowadzona według następującego schematu:

I Część kosztowa

1. Określenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego wariantu,

2. Określenie możliwego czasu eksploatacji danego wariantu,

3. Określenie kosztów eksploatacyjnych poniesionych w każdym roku eksploatacji (konserwacja, obsługa, energia, usługi zewnętrzne, wynagrodzenia),

4. Określenie kosztów amortyzacji urządzeń i budowli operacji,

5. Zdyskontowanie tych kosztów, w celu ustalenia bieżącej ich wartości,

6. Przeliczenie tych kosztów na jednostkę (produkcja ścieków/woda).

 

II Część przychodowa

1. Określenie wielkości produkcji ścieków/dostarczanej wody (ilość jednostek) dla każdego roku eksploatacji (planowana),

2. Określenie stawki za jednostkową usługę w każdym roku eksploatacji (planowanej),

3. Zdyskontowanie przychodów.

 

Ważne: projektowane oczyszczalnie muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami EN 12566

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 23.12.2016r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczania ceny:

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 • Nie dopuszcza się cen wariantowych.
 • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym nadzoru autorskiego.
 • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji:

 • wersji papierowej - 4 egz.
 • wersji elektronicznej (CD)- 1  egz.

3. Sposób termin zapłaty:

 • 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Wilczyce przelewem na konto Wykonawcy

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie: cena brutto = 100%

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 usług w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych usług , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1a do oferty do niniejszego zaproszenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są  poświadczenie/referencje.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości bądź części zamówienia podwykonawcom.

Termin miejsce złożenia oferty:

Oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć  do Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, (sekretariat) - do dnia 10.11.2016r. do godz. 12.00.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość dokumentacji.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela pan Paweł Śmieszek – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego, tel. 15 837-72-75 wew. 27

Dane w/s zamówienia oraz załącznik do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: www.wilczyce.pl

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na w/w stronie internetowej.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

Wilczyce, dnia 03.11.2016r.                                                                                   

Kierownik Zamawiającego:

   Wójt Gminy Wilczyce

     mgr Robert Paluch

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 1a wykaz wykonanych usług (doc)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.