Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. „ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MSC. WILCZYCE NA ODCINKU OD KM 0 +000 DO KM 0+327”

 WILCZYCE, 04.08.2016r.

GMINA WILCZYCE                                                          

WILCZYCE 174                                                              

27-612 WILCZYCE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Wilczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce na odcinku od km 0 +000 do km 0+327”.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z póz. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej                    w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Odbudowy drogi dojazdowej                           do gruntów rolnych w msc. Wilczyce na odcinku od km 0 +000 do km 0+327”.

Szczegółowy zakres prac określa opis techniczny stanowiący załącznik do zgłoszenia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania do 30 wrzesień 2016r.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najkorzystniejszą ceną brutto.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12.08.2016roku( piątek)  do godz. 800 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej, w kopercie                z napisem oferta na: „Odbudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce na odcinku od km 0 +000 do km 0+327”.
 7. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.wilczyce.pl

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 100%

Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Zgłoszenie wraz z opisem technicznym.

3. Przedmiar robót.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5. Kosztorys ofertowy – druk.

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.