Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

dot. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

GMINA WILCZYCE                                                                       WILCZYCE, 12.07.2016r.

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

IP.ZP.8.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

 

Gmina Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyce na lata 2016-2023

 

 1. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro,
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z  2015, poz. 2164).

 

 1. Program Rewitalizacji powinien być opracowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zapisami  „Konkursu Dotacji dla gminy na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, wojewódzkimi, powiatowymi jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi
  i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina.

 

 1. Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020.

 

 1. Opracowany Program Rewitalizacji zawierał będzie co najmniej:
 1. opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy;
 2. diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych;
 3. zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji tj. określenie, w oparciu o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia;
 4. wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji);
 5. cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk;
 6. listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny
  i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji;
 7. charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową;
 8. mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami/ przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji;
 9. indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE);
 10. mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 11. system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji;
 12. system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
 1. Do zadań Wykonawcy będzie również należało:
 1. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia);
 2. przeprowadzenie konsultacji społecznych (min. 8 spotkań) zapewniających udział przedstawicieli społeczności lokalnych oraz innych partnerów w tym organizacji społecznych, gospodarczych i pozarządowych zaangażowanych w przedsięwzięcia rewitalizacyjne
 3. uczestnictwo w spotkaniach z Radnymi Rady Gminy Wilczyce oraz prezentacja projektu Programu Rewitalizacji podczas uchwalania na sesji Rady Gminy
 4. uaktualnianie/uzupełnianie Programu zgodnie z uwagami Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2016r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczania ceny:

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 • Nie dopuszcza się cen wariantowych.
 • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym koszty uzgodnień i nadzoru autorskiego.
 • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Zamawiający musi uwzględnić w cenie ewentualne przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko

 

2. Zakres prac obejmuje opracowanie diagnozy:

 • wersji papierowej - 3 egz.
 • wersji elektronicznej (CD)- 2  egz.

 

3. Sposób termin zapłaty:

 • 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Wilczyce przelewem na konto Wykonawcy

 

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie: cena brutto = 100%

 

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji (zatwierdzonego przez miejscową Radę Gminy)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych usług (opracowanych Programów Rewitalizacji), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1a do oferty do niniejszego zaproszenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są  poświadczenie/referencje oraz kopia uchwały miejscowej Rady Gminy zatwierdzająca Program Rewitalizacji).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości bądź części zamówienia podwykonawcom.

 

Termin miejsce złożenia oferty:

Oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć do Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, (sekretariat) - do dnia 22.07.2016r. do godz. 13.00.

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@wilczyce.pl

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela pan Paweł Śmieszek – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego, tel. 15 837-72-75 wew. 27

Dane w/s zamówienia oraz załącznik do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: www.wilczyce.pl

O zachowaniu            powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na w/w stronie internetowej.

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

Wilczyce, dnia 12.07.2016r.

 

 

Kierownik Zamawiającego:

   Wójt Gminy Wilczyce

         Robert Paluch

 

 

Do pobrania:

1. Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy (pdf)

2. Załącznik Nr 1a - wykaz wykonanych usług (docx)

3. Załącznik Nr 2 - projekt umowy (pdf)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.