Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn:  „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa”

WILCZYCE, 11.05.2016r.

GMINA WILCZYCE                                                  

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

 

IP.ZP.6.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Wilczyce ogłasza zapytanie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn:  „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa”

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Wilczyce

Wilczyce 174

27-612 Wilczyce

pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie

tel. (15) 837 72 75

fax. (15)837 -72-36

NIP 864 179 77 23

REGON 830409790

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Kody ze słownika CPV

7152000-9 Usługi nadzoru budowlanego

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnienia inspektora nadzoru  przy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce             w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa” obejmująca:

a) Modernizację  drogi gminnej nr 395049 T Łukawa Kościelna - Łukawa Rządowa - Łukawa Zakrzacze  od km 1 + 992 do km 3 + 062  w msc. Łukawa

b) Modernizację  drogi gminnej Jankowice koło od km 0 + 000 do km 0+458 w msc. Dacharzów i Wilczyce

 1. W ramach realizacji w/w zadania realizowana będzie:

- przebudowa dróg gminnych zgodnie z projektami technicznymi

4. Do obowiązków inspektora nadzoru  należeć będzie w szczególności:

1)  zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku ustawa Prawo   

     budowlane (t.j. Dz. U. z 2013roku, poz. 1409 z późn. zm.)

2) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                                

    a Wykonawcą robót.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia robót Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 31.08.2016r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

 

VI. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  najkorzystniejszą ceną brutto.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19.05.2016roku do godz. 1100                                w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail) –  skan formularza ofertowego na adres e –mail urzad@wilczyce.pl – oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu najkorzystniejszej oferty
 7. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
 9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Oferenci otrzymają pisemną informację o wyniku postępowania.

 

VII. Kryteria oceny oferty.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto

 

VII. Informacje dodatkowe.

            Inwestycja pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce                              w miejscowościach Wilczyce, Dacharzów i Łukawa” może uzyskać dofinansowanie dla operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania, wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i                 w oszczędzanie energii. W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. PROW 2014-2020.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania z PROW na realizację w/w inwestycji niniejsze zapytanie ofertowe zostanie unieważnione.

 

Wójt Gminy Wilczyce

   mgr Robert Paluch

________________________________

     (podpis i pieczęć Zamawiającego)

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy (docx)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.