Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

IP.I.ZP.1.2021

Wilczyce dn. 15.02.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Zamawiający: Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 złotych /netto/

3. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.2. Gwarancja na wykonaną przez Wykonawcę pracę – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

4. Osoby upoważnione do kontaktu: Marcin Jazgier, Wojciech Kondrat tel. (15) 837-72-32,

5. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do dnia 24.03.2021 r.

6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.

3) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych usług  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3a do oferty do niniejszego zaproszenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są  poświadczenie/referencje/ protokoły odbioru.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości bądź części zamówienia podwykonawcom.

5) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.

6) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” oraz „Nie otwierać przed: 23.02.2021 r. godz. 10:00” oraz nazwę i adres lub pieczęć firmową Wykonawcy.

8) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, w terminie do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 10:00.

9. Kryteria oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena.

10. Zawarcie umowy:

Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 4 z Wykonawcą, który złożył

najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                     Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                                                                    Robert Paluch

Do pobrania:

Załączniki od 1 do 5 (zip)

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.