Logo Gmina Wilczyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dot. postępowania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II" Znak: ZP.271.5.2020

Ogłoszenie nr 510119072-N-2020 z dnia 03-07-2020 r.

Gmina Wilczyce: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3. „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539044-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540080880-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236.
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczycach Dane podstawowe budynku: Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna Liczba kondygnacji 4 Kubatura części ogrzewanej [ m3 ] 7718,3 Powierzchnia użytkowa [ m2 ] 24441,1 Termomodernizacja obejmuje: 1. Ocieplenie stropodachu budynku warstwą wełny mineralnej grubości 32 cm 2. Wymiana stolarki okiennej w budynku o powierzchni 535,9 m2 , sztuk 165 na nowe o mniejszym współczynniku przenikania . 3. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku o powierzchni 20,9 m2 , sztuk 7 na nowe o mniejszym współczynniku przenikania . 4. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca wymianę grzejników szt. 243 i zastosowanie zaworów termostatycznych oraz modernizację istniejącej kotłowni. Projekt pn.: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3. „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Prace przewidziane są do wykonania na czynnym obiekcie, co wykonawca winien uwzględnić w opracowaniu harmonogramu robót!!!

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45332200-5

 

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45330000-9, 45321000-3, 45331100-7, 45210000-2, 45111290-7, 45421000-4, 45113000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1051325.03
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

 

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider: Topaz sp. Z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Opoczyńska 17/25
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: 26-600
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Partner: Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana”,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 15/17
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 897000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 897000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1186000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.