Logo Gmina Wilczyce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia pn. „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

Ogłoszenie nr 510108765-N-2020 z dnia 22-06-2020 r.
Gmina Wilczyce: „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce nr RPSW.09.02.01-26-0019/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543680-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540094248-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236.
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce nr RPSW.09.02.01-26-0019/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z miejsca zamieszkania do Dziennego Klubu Seniora w miejscowości Wilczyce (budynek dawnego UG i budynek Centrum Kultury) i z powrotem, środkiem transportu Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy do 31.12.2022 r. 2. Dowóz powinien być realizowany w następujący sposób: a) dowóz uczestników do Dziennego Klubu Seniora (DKS) w godzinach między 12.00-14.00 –gwarantując pobyt uczestników w DKS na 14.00 przez 4 godziny dziennie, b) odwiezienie uczestników DKS do miejsca zamieszkania (do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji) od godziny 18.00 c) dowóz będzie realizowany przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. d) w trakcie realizacji zamówienia godziny działania DKS mogąc ulec zmianie o czym Zamawiający zostanie wcześniej poinformowany – w takim wypadku wynagrodzenie pozostaje bez zmian. e) w okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest dostosować do panujących warunków drogowych 4. Przewóz dotyczy 25 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce. 5. Liczba osób dowożonych do DKS i odwożonych do miejsc zamieszkania może ulegać zmianie. 7. Trasa przejazdu ustalana jest przez opiekuna lub inną wyznaczoną osobę przez personel DKS i może ulegać zmianom ze względu na zgłoszoną wcześniej nieobecność uczestnika. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby przewożonych osób i tras przewozu. 9. Zamawiający przewiduje następująca ilość dni oraz km przejazdu: Dziennie około 100 km przez okres do 31.12.2022 Liczba kilometrów może ulec zmianie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
 
Dodatkowe kody CPV: 60112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 217886.19
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przewóz Osób Grzegorz Polit
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zakrzów 21
Kod pocztowy: 27-640
Miejscowość: Klimontów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 169092.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169092.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 469854.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.