Logo Gmina Wilczyce

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Ogłoszenie nr 540100058-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Wilczyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510099962-N-2020
Data: 08/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236.
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Adaptacja budynku dawnego Urzędu Gminy na KLUB SENIORA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 135838.56 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Budowa ogólnodostępnego skweru publicznego IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polna 31, Kod pocztowy: 28-236 Miejscowość: Rytwiany Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 144368.10 Oferta z najniższą ceną/kosztem 144368.10 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181132.01 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 213137.55 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polna 31 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek) Kod pocztowy: 28-236 Miejscowość: Rytwiany Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 246886.03 Oferta z najniższą ceną/kosztem 225317.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250826.70 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek) IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 18427.59 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wacław Grela Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. B. Śmiałego 2a Kod pocztowy: 39-400 Miejscowość: Tarnobrzeg Kraj/woj.: podkarpackie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 16607.69 Oferta z najniższą ceną/kosztem 16369.22 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24416.90 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Adaptacja budynku dawnego Urzędu Gminy na KLUB SENIORA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 135838.56 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2: Budowa ogólnodostępnego skweru publicznego IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polna 31, Kod pocztowy: 28-236 Miejscowość: Rytwiany Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 144368.10 Oferta z najniższą ceną/kosztem 144368.10 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181132.01 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 213137.55 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polna 31 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek) Kod pocztowy: 28-236 Miejscowość: Rytwiany Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 246886.03 Oferta z najniższą ceną/kosztem 225317.37 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250826.70 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek) IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 18427.59 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Polna 31 Kod pocztowy: 28-236 Miejscowość: Rytwiany Kraj/woj.: świetokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 24416.90 Oferta z najniższą ceną/kosztem 16369.22 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24416.90 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.