Logo Gmina Wilczyce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

Ogłoszenie nr 510099962-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Gmina Wilczyce: „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535459-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236.
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce). Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie nr 1: Adaptacja budynku dawnego Urzędu Gminy na KLUB SENIORA W skład robót objętych wykonaniem wchodzą: - konstrukcja nadziemia, - stolarka okienna i drzwiowa, - sufity podwieszane, - posadzka wraz z robotami wykończeniowymi parteru, - instalacje elektryczne – roboty wstępne, - instalacje elektryczne – tablice, - instalacje elektryczne – oprzewodowanie, - instalacje elektryczne – osprzęt, - instalacje elektryczne – oprawy oświetleniowe, - instalacja wodociągowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - biały montaż, - wentylacja mechaniczna. Zadanie nr 2: Budowa ogólnodostępnego skweru publicznego W skład robót objętych wykonaniem wchodzą: - roboty wstępne, - chodniki i ogrodzenie, - elementy parkowe, - zieleń . Skwer usytuowany zostanie w północnej części działki o nr 364/1 i wyposażony zostanie w następujące elementy: - chodnik o całkowitej szerokości 3,0 m i nawierzchni z kostki betonowej w odległości 9,70 m do granicy z działka nr ew. 363, - altanę ogrodową drewnianą o wymiarach 3,50 x 3,50 m i wysokości 3,80 m usytuowaną w północno – wschodniej części działki w odległości 6,0 m od granicy z działką nr ew. 363 i 3,0 m od granicy z działka nr ew. 1170 - płot panelowy wzdłuż granicy z działką nr ew. 1170 oraz płot panelowy rozgraniczający strefę mieszkalną od publicznej na działce 364/1 - siłownię plenerową [zestaw sześciu urządzeń] - ławki ogrodowe oraz lampy solarne [autonomiczne] usytuowane wzdłuż projektowanego chodnika. Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek) W skład robót objętych wykonaniem wchodzą: - wymiana płytek podłogowych i ściennych, - podmurowanie ścianek działowych, - wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym, - wymiana umywalek, baterii, muszli klozetowych - przebudowa oświetlenia wewnętrznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45213000-3
 
Dodatkowe kody CPV: 45223000-6, 45420000-7, 45262520-2, 45430000-0, 45310000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45331210-1, 45340000-2, 45233222-1, 45233200-1, 43325000-7, 45215000-7, 45262520-2, 45400000-1, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1: Adaptacja budynku dawnego Urzędu Gminy na KLUB SENIORA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 135838.56
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 31,
Kod pocztowy: 28-236
Miejscowość: Rytwiany
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 144368.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144368.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181132.01
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2: Budowa ogólnodostępnego skweru publicznego
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 213137.55
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 31
Kod pocztowy: 28-236
Miejscowość: Rytwiany
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246886.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 225317.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250826.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3: Remont budynku świetlicy w msc. Wilczyce (remont łazienek)
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18427.59
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wacław Grela
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. B. Śmiałego 2a
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16607.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16369.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24416.90
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.