Logo Gmina Wilczyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2020  Nazwa zadania:  „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Wilczyce, dn. 13.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2020  Nazwa zadania:  „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Numer ogłoszenia: 502273-N-2020; data zamieszczenia: 13.01.2020 r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: DROGMAR s.c., M. Godzina & P. Podeszwa

Adres:   ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Św.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone kryterium: cena, gwarancja i termin realizacji zadania.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy: ELKAMEN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa

Adres:              ul. Polna 31, 28-236 Rytwiany

Cena oferty /brutto/:  245.223,12 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 40,89

Gwarancja: 72  miesiące                                Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00     

Termin realizacji zadania: do 02.04.2020 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     80,89

Oferta nr 2

Nazwa firmy: SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

Adres:  ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój

Cena oferty /brutto/:  183.396,58 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 54,67

Gwarancja: 60 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 13,33     

Termin realizacji zadania: do 13.04.2020 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 15,00                                                                                          Łączna ilość pkt:    83,00

Oferta nr 3

Nazwa firmy: F.H.U. BETART Wójcikowski Damian

Adres:  Sulisławice 155, 27-670 Łoniów

Cena oferty /brutto/:  167.112,96 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 60,00

Gwarancja: 48 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 6,67

Termin realizacji zadania: do 23.04.2020 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 10,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     76,67

Oferta nr 4

Nazwa firmy: AND-BUD Sp. z o.o.

Adres:  Andruszkowice 112, 27-650 Samborzec

Cena oferty /brutto/:  198.786,08 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 50,44

Gwarancja: 60 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 13,33

Termin realizacji zadania: do 30.04.2020 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 0,00                                                                                            Łączna ilość pkt:     63,77

Oferta nr 5

Nazwa firmy: DROGMAR s.c. M. Godzina & P. Podeszwa

Adres:  ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Św.

Cena oferty /brutto/:  182.006,67 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 55,09

Gwarancja: 72 miesiące                                              Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00

Termin realizacji zadania: do 02.04.2020 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:    95,09

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                              Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.