Logo Gmina Wilczyce

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

dot. "Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach" 

Wilczyce, 17.01.2020 r.

Znak sprawy: Zp.271.1.2020

 

INFORMACJA

 dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.1.2020 z  dn. 13.01.2020 r. ogłoszonego w BZP pod nr. 502273-N-2020  

pn. „Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach"

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ

Zamawiający modyfikuje nazwę zamówienia, która po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Jednocześnie Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji:

 1. Zamawiający modyfikuje nazwę zamówienia na stronie tytułowej SIWZ, która po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

2. treść rozdział II ust. 5  SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

 5.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wilczyce jest Pani Katarzyna Gembalska, katarzyna.gembalska@cbi24.pl *;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

3. treść rozdział III ust 1. SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa parkingu i drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem  w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością.

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisanych w niniejszym zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają materiały określone w SIWZ. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane materiały są co najmniej równoważnikami materiałów wymienionych w SIWZ.

Robota budowlana powinna odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w niniejszej SIWZ oraz w:

a) załączonej dokumentacji projektowej,

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

c) przedmiarze robót,

d) Decyzji Starosty Sandomierskiego – pozwolenie na przebudowę.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

      1) Roboty rozbiórkowe,

      2) Roboty ziemne,

      3) Podbudowa,

      4) Nawierzchnia,

      5) Roboty wykończeniowe.

                                                                                                          

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż powyższa korekta nie powoduje

konieczności dokonywani zmian w składanych ofertach.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający załącza SIWZ po modyfikacji.

Pozostałe warunki przetargu nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, iż w wyniku zmiany treści SIWZ dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczona w BZP pod nr 540009642-N-2020

 

Wójt Gminy Wilczyce

mgr Robert Paluch

________________________

      (zamawiający)

 

Do pobrania:

- SIWZ po modyfikacji (PDF)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.