Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce ”, znak: IP.ZP.271.5.2019.

    WILCZYCE, 20.09.2019r.

GMINA WILCZYCE                                                                  

   WILCZYCE 174                                                                               

 27-612 WILCZYCE

 

IP.ZP.271.5.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

 

Wójt Gminy Wilczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce ”.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1896 z póz. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminem Urzędu Gminy Wilczyce udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wilczyce”.

Szczegółowy zakres prac określa opis techniczny stanowiący, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zadania maksymalnie do 25 listopada  2019r.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferent w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
 2. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający wybierze ofertę z  największą liczbą punktów.
 4. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Pan Paweł Śmieszek w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00 tel. (15) 837-72-75 wew. 27
 5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- zał. nr 1 oraz załączniku nr 5 kosztorys ofertowy.
 6. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 04.10.2019roku( piątek)  do godz. 800 w Sekretariacie Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce w formie pisemnej, w kopercie  z napisem oferta na: „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w msc. Wilczyce ”.
 7. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
 8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.bip.wilczyce.pl

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 80 pkt
 2. Termin realizacji 20 pkt.

Sposób oceny ofert i obliczania punktów:

1) Cena (Pcena)

 a) Oferta z najniższą ceną

 „P najniższa cena  /łącznie  z  podatkiem VAT/  " otrzymuje  ilość punktów:   Pcena = 80 pkt

 b)   każda inna oferta „C" otrzymuje ilość punktów wynikająca z wyliczenia wg wzoru:

      Pcena = [C najniższa cena  /łącznie  z  podatkiem VAT/  : C badana  ] x  80 = ..............pkt

2) termin realizacji (Prealizacja)

Ocenie podlega termin realizacji zadania przez Wykonawcę.  Zamawiający przyzna wartości punktowe przypisane do poszczególnych terminów realizacji zaoferowanych przez Wykonawcę:

- do 25.11.2019 - 0 pkt

- do 18.11.2019 - 10 pkt

- do 11.11.2019 - 20 pkt

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż do 25.11.2019 r.

Oferta z zaoferowanym terminem realizacji krótszym niż do 11.11.2019 r. otrzyma maksymalną ilość punktów – 20 pkt.

Oferta z najwyższą liczbą punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Opis techniczny.

2a. Mapa –projekt zagospodarowania terenu.

3. Przedmiar robót.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5. Kosztorys ofertowy – druk.

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.