Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej dla zadania: „Przebudowa istniejącej przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin”

WILCZYCE, 29.07.2019r.

GMINA WILCZYCE                                                  

WILCZYCE 174                                            

27-612 WILCZYCE

IP.ZP.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro

Gmina Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na opracowanie kompleksowej dokumentacji: projektowo – kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej dla zadania :

„Przebudowa istniejącej przepompowni wody w miejscowości Gałkowice Ocin”

 1. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro,
  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z  2018, poz. 1986).
 1. Realizacja zadania obejmuje:

a) wykonanie oceny stanu technicznego istniejącej przepompowni wody oraz zbiornika

     wyrównawczego,

b) przedstawienie minimum 2 koncepcji przebudowy istniejącej przepompowni wody

    wraz z modernizacją zbiornika wyrównawczego w miejscowości Gałkowice Ocin

    na podstawie wykonanej oceny technicznej,

c) na podstawie wybranej koncepcji opracowanie dokumentacji projektowo-

    kosztorysowej  dla w/w zadania obejmującej: projekt, kosztorys, instalacja elektryczna, instalacja wodno – sanitarna, branża budowlana wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami.

Co powinna zawierać dokumentacja:

1. dokumentacja projektowo wykonawcza zawierająca przedmiar robót,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robót podstawowych - przy wykonywaniu kosztorysu metodą uproszczoną,

5. jednostkowe nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji (R, M, S) oraz wskaźniki procentowe narzutu kosztów pośrednich i zysku - przy wykonywaniu kalkulacji ceny jednostkowej metodą szczegółową

 

Dokument powinien zawierać w szczególności:

- tytuł projektu,

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres Wnioskodawcy oraz jego podpis,

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;

- imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,

- wartość kosztorysową robót budowlanych,

- datę opracowania kosztorysu,

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,

- przedmiar robót,

- kalkulację uproszczoną,

- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

- załączniki – założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulację szczegółową cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

UWAGA : przy ustalaniu cen jednostkowych należy stosować ceny jednostkowe określone na podstawie cen rynkowych, w tym danych z wcześniej zawartych umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji - wykorzystywane powinny być do sporządzenia bazy cenowe takie jak, np. INTERCENBUD.

d) wszystkie mapy niezbędne do opracowania dokumentacji Wykonawca pozyskuje na własny koszt w tym mapę do celów projektowych

 

Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2019r. (kosztorys i analiza efektywności do dnia 26.08.2019r. z e względu na termin złożenia wniosku przez gminę do ŚBRR Kielce.)

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wymagania odnośnie oferty oraz opis sposobu obliczania ceny:

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 • Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert.
 • Nie dopuszcza się cen wariantowych.
 • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym nadzoru autorskiego.
 • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

2. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji:

 • wersji papierowej - 4 egz.
 • wersji elektronicznej (CD)- 1  egz.

3. Sposób i termin zapłaty:

 • 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy Wilczyce przelewem na konto Wykonawcy

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie i doświadczeniem oferenta:

Opis punktacji:

a) cena brutto = 90pkt,

b) doswiadczenie Oferenta w projektowaniu 1) do trzech projektów – 5 pkt, powyżej trzech

     projektów 10pkt

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej przebudowy przepompowni wody lub stacji wodociągowej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych usług , w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do oferty do niniejszego zaproszenia.

Dowodami, o których mowa powyżej są  poświadczenie/referencje/ protokoły odbioru.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości bądź części zamówienia podwykonawcom.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć do Urzędu Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, (sekretariat) - do dnia 06.08.2019r. do godz. 11.00.

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela pan Paweł Śmieszek – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego, tel. 15 837-72-75 wew. 27

Dane w/s zamówienia oraz załącznik do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie internetowej: www.bip.wilczyce.pl

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 14 dni roboczych i zostanie opublikowane na w/w stronie internetowej.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 

Wilczyce, dnia 29.07.2019r.

Do pobrania:

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy

- załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług

 

Wójt Gminy Wilczyce

  mgr Robert Paluch

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.