Logo Gmina Wilczyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

"Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach "

Ogłoszenie nr 510150868-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Gmina Wilczyce: Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 557478-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236. 
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH” Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. Do obowiązków wykonawcy należy także: a) po rozbiórce budynków garażowo – magazynowych geodezyjne wytyczenie osi budowanego budynku garażu potwierdzone wpisem do dziennika budowy, b) dostarczenie na dzień odbioru końcowego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego budynku wraz z informacją, że inwentaryzowany obiekt budowlany został usytuowany zgodnie w stosunku do projektu zagospodarowania terenu. UWAGA: przy wycenie zamówienia nie należy brać pod uwagę pozycji z dokumentacji projektowej dotyczącej: „drzwi wejściowe- stalowe dwuskrzydłowe, ryglowane z zamkiem lub segmentowe ręcznie podnoszone wyposażone w naświetla o powierzchni przeszklenia 0,90 m2 oraz z nawiewniki 0,28x0,14 m”. Pozycje te zostały usunięte z przedmiaru robót oraz z druku kosztorysu ofertowego, który będzie składał Oferent.( pozycje nr 41 i 42). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych opisanych w niniejszym zamówieniu, pod warunkiem zapewnienia uzyskania parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają materiały określone w SIWZ. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających, że zaoferowane materiały są co najmniej równoważnikami materiałów wymienionych w SIWZ. Robota budowlana powinna odpowiadać wymaganiom technicznym określonym w niniejszej SIWZ oraz w: a) załączonej dokumentacji projektowej, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, c) przedmiarze robót, d) decyzji Starosty Sandomierskiego nr 299/16 z dnia 12.07.2016r. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 2. FUNDAMENTY BUDYNKU. 3. ŚCIANY NADZIEMIA 4. DACH 5. STOLARKA OKIENNA 6. POSADZKA WRAZ Z ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI PARTER 7. PLAC MANEWROWY, PARKING 8. OPASKA OCIEKOWA
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45213000-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110518.66 
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Komplexbud Sp. z o.o. Sp. K. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 34 
Kod pocztowy: 25-345 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217711.71 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 183969.92 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217711.71 
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.