Logo Gmina Wilczyce

Ogłoszenie o wyborze oferty

dot. postępowania pn.  „Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Wilczyce, dn. 05.07.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2019  Nazwa zadania:  „Budowa parkingu i garażu przy Urzędzie Gminy w Wilczycach”

Numer ogłoszenia: 557478 – N - 2019; data zamieszczenia: 06.06.2019 r.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Nazwa firmy: KOMPLEXBUD Sp. z o.o.,

Adres:  ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi SIWZ i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone kryterium: cena, gwarancja i termin realizacji zadania.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiającym zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie

        1)  nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania  zawiadomienia  o wyborze  najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną

      2)  nie krótszym  niż 10 dni  jeżeli zawiadomienie zostało przesłane –  za pośrednictwem poczty,

jednak nie później niż przed upływem związania z ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zgodnie z art. 94 ust. 3 w/w ustawy wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

Nazwa firmy: KOMPLEXBUD Sp. z o.o.,

Adres:              ul. Szczecińska 34, 25-345 Kielce

Cena oferty /brutto/:  217.711,71 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 50,70

Gwarancja: 72  miesięcy                                Liczba pkt w kryterium gwarancja: 20,00     

Termin realizacji zadania: do 24.09.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     90,70

Oferta nr 2

Nazwa firmy: ANDBUD Sp. z o.o.

Adres:  Andruszkowice 112, 27-600 Sandomierz.

Cena oferty /brutto/:  198.000,00 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 55,75

Gwarancja: 60 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 13,33     

Termin realizacji zadania: do 24.09.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 20,00                                                         Łączna ilość pkt:    89,08

Oferta nr 3

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” sp.  z o.o.

Adres:  ul. Trześniowska 1, 27-600 Sandomierz.

Cena oferty /brutto/:  183.969,92 zł.              Liczba pkt w kryterium cena: 60,00

Gwarancja: 60 miesięcy                                 Liczba pkt w kryterium gwarancja: 13,33

Termin realizacji zadania: do 08.10.2019 r.   Liczba pkt w kryterium termin realizacji zadania: 10,00                                                                                          Łączna ilość pkt:     83,33

 

4. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

           

 Z up. Wójta

mgr Katarzyna Łukawska

Sekretarz Gminy

_____________________

Kierownik zamawiającego

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.