Logo Gmina Wilczyce

ZAPYTANIE OFERTOWE

na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”

                                                                                                 Wilczyce, dn. 25.06.2019 r.

OK.4464.1.2019

                                                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Wójt Gminy Wilczyce zaprasza do złożenia oferty na  „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Wilczyce,

   27-612 Wilczyce

  urzad@wilczyce.pl

   tel/fax. 15 837 72 75/ 837 72 36

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020  r. na trasach:
 1. Wilczyce – Studzianki – Pielaszów –Przezwody - Pęczyny – Wilczyce szkoła – dowóz 28 km i odwóz 28 km

Liczba uczniów 16

 1. Wilczyce – Wilczyce Ostra Góra – Wilczyce szkoła – dowóz 7 km i odwóz 7 km

Liczba uczniów 16

 1. Wilczyce –Zagrody – Dacharzów - Tułkowice – Wilczyce - Wilczyce szkoła – dowóz 12 km i odwóz 12 km

Liczba uczniów 15

 1. Wilczyce – Bugaj – Wilczyce szkoła – dowóz 10 km i odwóz 10 km

Liczba uczniów 12

 1. Wilczyce – Kolonie Wilczyce – Wilczyce szkoła – dowóz 12 km i odwóz 12 km

Liczba uczniów 12

Ogółem 138 km dziennie

 1. Dowóz uczniów do szkoły (rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 700, przyjazd do szkoły najpóźniej na godz. 745)  oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć (ok. godz. 1330 – 1445) odbywać się będzie w dni nauki szkolnej według rozkładów i godzin uzgodnionych  z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w rozkładzie jazdy. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Usługi przewozowe Wykonawca powinien  wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej minimum dwoma, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym  spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane  z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)  i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe odpowiednio dla danej trasy.  W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
 3. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu przewożonemu uczniowi miejsca siedzącego w pojeździe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

1.  Formularz oferty wraz ze szczegółową kalkulacją ceny oferty zgodny ze wzorem                   stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

2.  Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego uprawniającą Wykonawcę  do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu  drogowego o którym mowa ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)

3.   Wykaz z informacją o posiadaniu, na cały okres trwania umowy, pojazdów z miejscami siedzącymi (minimum 3 pojazdy) wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdem - załącznik nr 1 do formularza oferty.

4.   Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2 do formularza oferty;

Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego zobowiązania tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał dokumentu, nie kopia).

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru formularza oferty stanowiącym załącznik nr1 do zapytania ofertowego oraz wszystkie wymagane załączniki.

3. Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności wymienionej w formularzu oferty.

4. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji  alternatywnych.

5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem     maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

6. Upoważnienie  (pełnomocnictwo ) musi być  dołączone  do oferty, o ile wynika ono  z  dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie   musi  być  przedstawione  w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza.

7. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione  czytelnie oraz opatrzone  podpisem osoby  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

8. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być  potwierdzone  za zgodność  z oryginałem  przez Wykonawcę.

9. Ofertę należy składać w  zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach w roku szkolnym 2019/2020” osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Wilczyce, 27-612 Wilczyce  w terminie do dnia 09 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

10. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia.     W przypadku braku uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

11. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

ROZDZIAŁ VII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1.Wykonawca jest zobowiązany do podania  ceny brutto  za  wykonanie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczycach / tj. dowozu i  odwozu / poprzez wpisanie do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania kwoty obliczonej na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, umowy, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.

Sposób obliczenia ceny:

K –  stawka za jeden kilometr przewozowy świadczenia usług przewozowych tj.  przywóz lub odwóz  ...........    /km/netto/. Stawka za 1km powinna zawierać koszty związane np.: z ubezpieczeniem taboru oraz osób, badania techniczne, oraz inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

138 [km] –  łączna odległość tras (dowóz i odwóz)  w ciągu jednego dnia.

Sdzień /netto/ –  cena  za przewóz i odwóz uczniów na wszystkich trasach łącznie za jeden   dzień  bez podatku VAT,

Scałkowita /netto/  –  cena  oferty  bez podatku VAT

Scałkowita /brutto/  –  cena  oferty   z podatkiem VAT

S dzień /netto/ =  138[km] *

 S całkowita/netto/ = S dzień /netto/  * 188 dni  

Należy obliczyć podatek  VAT całkowity = ............. zł.

S całkowita/brutto/ =  S całkowita/netto/ + ...............VAT całkowity

2. Do  porównania  ofert  będzie  brana  pod uwagę cena całkowita  brutto (z VAT ).

VIII. KRYTERIA WYBORU

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem

e-maila lub faxem.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Wilczyce

                                                                                                 Robert Paluch

Do pobrania:

- formularz ofertowy (PDF)

- załącznik nr 1 do formularza ofertowego (PDF)

- załącznik nr 2 do formularza ofertowego (PDF)

- wzór umowy (PDF)

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.