Logo Gmina Wilczyce

Obrona cywilna

Obrona cywilna

"... określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania ..."

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 grudnia 1949 r. dot. ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991,

normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

Zasadniczym celem obrony cywilnej jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Obrona cywilna funkcjonuje w ramach tzw. pozamilitarnego sytemu obronnego.

Zadaniami obrony cywilnej są również ochrona zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury i obejmują w szczególności:

−             wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;

−             organizowanie ewakuacji ludności;

−             zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;

−             organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych;

−             udzielanie poszkodowanych pomocy medycznej;

−             walka z pożarami;

−             organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;

−             ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;

−             zabezpieczanie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji;

−             przygotowanie budowli ochronnych;

−             zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

−             przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;

−             doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody;

−             doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

 

Zadania obrony cywilnej w okresie pokoju obejmują:

−             działalność planistyczną i prace organizacyjne;

−             działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej;

−             przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

 

Zadania w okresie pokoju, to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków, które realizowane są przez inne podmioty reagowania.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Składają się one z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne.

Art. 139 w/cyt. ustawy stanowi, że obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu służby w obronie cywilnej, edukacji dla bezpieczeństwa, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności oraz wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

            Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza, skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

−             syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych;

−             rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;

−             radiowęzły i ośrodki telewizyjne;

−             syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych itp.);

−             zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi itp.)

 

SYGNAŁY ALARMOWE I SPOSOBY REAGOWANIA

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.  Ma to na celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się:

−             systemy alarmowe miast

−             centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,

−             radiowęzły radiolinii przewodowej,

−             syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych

−             sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp.

 

PAMIĘTAJ, po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko

ale rozważnie i bez paniki!

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

•             Osoby znajdujące się w domu powinny:

−             ubrać się

−             wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu

−             zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie

−             zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.

−             zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)

−             pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

 

•             Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

−             przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży

−             udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

−             pomagać słabszym, chorym i ułomnym

−             podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych Obrony Cywilnej

 

•             Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać.

−             pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć

−             obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia

−             z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami

 

PAMIĘTAJ, jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w schronie,

skryj się w zagłębieniu terenu lub za inną, trwałą osłoną!

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

−             nałożyć indywidualne środki ochrony

−             udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

−             sprawdzić posiadane indywidualne środki

−             sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

−             sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt

−             jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych

−             przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów Obrony Cywilnej

 

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy opuścić schron lub ukrycie.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

−             nałożyć indywidualne środki ochrony

−             udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

−             sprawdzić posiadane indywidualne środki

−             sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

−             sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt

−             jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych

−             przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów Obrony Cywilnej

 

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy opuścić schron lub ukrycie.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy opuścić schron (ukrycie). W przypadku wystąpienia skażeń poddać się odpowiednim zabiegom sanitarnym, przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia, przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym, - stosować się ściśle do poleceń organów o brony cywilnej. W przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.