Logo Gmina Wilczyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce"

Ogłoszenie nr 510104630-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

Gmina Wilczyce: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 519096-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540046993-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wilczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 83040979000000, ul. 174  174, 27-612  Wilczyce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 377 275, e-mail urzad@wilczyce.pl, faks 158 377 236. 
Adres strony internetowej (url): www.wilczyce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje całość robót niezbędnych do wykonania inwestycji polegającej na budowie 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce. Zakres robót obejmuje: a) przejęcie i przygotowania placu budowy, b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy, c) roboty ziemne, d) dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków według wariantu przewidzianego dla danej nieruchomości, e) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, f) wykonanie odbiornika ścieków według wariantu przewidzianego dla danej nieruchomości, g) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem, h) rozruch techniczny i technologiczny, i) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza j) wykonanie dokumentacji zdawczo - odbiorczej, k) przeszkolenie użytkowników - potwierdzone na piśmie,

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232421-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45231300-8, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 882625.80 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: NOLEN SP z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Ul. W. Korotyńskiego nr 26 lok 64 
Kod pocztowy: 02-123 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 578592.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 578592.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 855239.54 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.