Logo Gmina Wilczyce

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu   pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:  „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu  pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce”

więcej

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:  „Remont drogi gminnej nr 395007T w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. zamówienia pn. pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. "Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu  pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot zamówienia  pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”.

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na

zadanie pn.  „Usługa dowozu dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat, będących uczestnikami projektu pn. Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0068/20, realizowanego przez Gminę Wilczyce i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). 

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na:

zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 395007T  w miejscowości Tułkowice i Wilczyce od km 0+000 do km 0+718 i od km 1+305 do km 2+300”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”

Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: RPSW.09.02.01-26-0068/20-00).

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”.

więcej

INFORMACJA nr 1 dla Wykonawców

dotyczy postępowania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Zadanie 1

dotyczy postępowania pn. "Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne "

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

dot. zadania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne”

Przedmiot zamówienia współfinasowany jest w ramach projektu ,,Świetlica środowiskowo-profilaktyczna wraz z filiami w Gminie Wilczyce” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr: RPSW.09.02.01-26-0068/20-00).

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 2

dot. zadania pn. ,,Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach i Pielaszowie na świetlice środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot. zamowienia pn.  ,, Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę  środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

Informacja z otwarcia ofert - 21.09.2021 r.

dot. zamowienia pn.  ,, Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę  środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

zadanie pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” znak: ZP.271.6.2021

więcej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dot. zamówienia  pn. Remont/adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich/remiz OSP w Tułkowicach na świetlicę środowiskowo-profilaktyczne”

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz informacja dla wykonawców nr 1

dot. zamówienia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody,
na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz informacja dla wykonawców nr 1

dot. zamówienia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn„Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” 

więcej

Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120” 

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pn. " Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120"

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dot. zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

na zadanie pn:  pn  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na

„Remont drogi gminnej nr 395003T w miejscowości Pielaszów od km 0+000 do km 1+120”

więcej

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Wilczyce”

więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce  na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)”

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (wewnętrznej) w miejscowości Wilczyce na odcinku od km 0+000 do km 0+310 (dz. nr ew. 167 obręb Wilczyce)"

 

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zamówienia pn. „Adaptacja budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowa ogólnodostępnego skweru publicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra Seniorów – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zadania  pn. "Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce"

więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – etap II, numer postępowania: ZP.271.5.2020.

więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot. zamówienia pn. „Usługi dowozu dla uczestników Dziennego Klubu Seniora w Wilczycach w ramach realizacji Projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW – program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”.

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Robert Paluch</p>

Robert Paluch

Przyjęcia interesantów:
wtorek od 800 do 1520. 

Urząd Gminy Wilczyce

Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
tel.: 15 837-72-75
fax: 15 837-72-36
e-mail: urzad@wilczyce.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.